จันทร์ที่ 21 มกราคม 2019
ถ้อยคำของพระเยซู
The Words Of Jesus

“…ถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต”(ยอห์น 6:63)

     ถ้อยคำของพระเยซูคือถ้อยคำที่ให้ชีวิต คำพูดของพระองค์เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ (มัทธิว 9:27-30) ทำให้คนตายกลับมีชีวิต (ยอห์น 11:43-44) และทำให้คนตาบอดมองเห็น (มัทธิว 9:27-30) และทำให้คนที่ไร้สมรรถภาพสมบูรณ์อีกครั้ง (ยอห์น 5:2-9)

เมื่อพระองค์เดินในโลกนี้ พระองค์ทรงเป็นที่ประหลาดใจ พระคัมภีร์กล่าวว่า “…มหาชนต่างฟังพระองค์ด้วยความยินดี” (มาระโก 12:37) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือคำพูดของพระองค์ดึงดูดทุกคนและเป็นหนทางแก้ไขของความเจ็บปวดและความทุกข์ยากต่างๆ ของพวกเขา ไม่มีใครที่เคยได้ยินถึงพระองค์และยังคงเหมือนเดิม

เมื่อคุณศึกษาการพูดของพระองค์ การสื่อสารของพระองค์ คุณจะต้องมาถึงข้อสรุปหนึ่งในสองข้อนี้ นั่นคือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า หรือพระองค์ทรงวิกลจริตในการพูดอย่างที่พระองค์พูด แต่ถ้าพระองค์เป็นบ้าแล้ว ทำไมความบ้าถึงกลายเป็นสติปัญญา เพราะคำพูดของพระองค์มีความสอดคล้องกันมากเกินไป มีฤทธิ์อำนาจมากเกินไป มีพระคุณมากเกินไป รักมากเกินไป และเหมือนพระเจ้ามากเกินกว่าที่จะเป็นคำพูดของคนบ้า พระองค์พูดด้วยความเฉลียวฉลาดและฤทธิ์อำนาจ ทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระองค์เองทรงเป็นพระเจ้า!

เมื่อทหารบางคนถูกส่งไปจับกุมตัวพระเยซู แทนที่จะจับกุมตัวพระเยซูมา พวกเขาเองกลับ “ถูกจับ” ด้วยถ้อยคำของพระองค์ พวกเขาหลงใหลในคำสอนของพระองค์จนลืมภารกิจของพวกเขา เมื่อถามว่าทำไมพวกเขากลับมาโดยปราศจากพระองค์ พวกเขากล่าวว่า “…ไม่เคยมีใครพูดเหมือนอย่างคนนั้นเลย! [ไม่มีมนุษย์คนใดพูดที่เคยพูดเหมือนอย่างที่เขาพูด!]” (ยอห์น 7:46 AMPC)

จงศึกษาพระเยซูและวิธีการที่พระองค์ตรัส เลียนแบบพระองค์ในเรื่องการสื่อสารของคุณ พระองค์ตรัสถึงพระองค์เองอย่างไร? จงระลึกว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ ยกตัวอย่างเช่นพระองค์ตรัสว่า “เรามาจากเบื้องบนเราไม่ใช่ของโลกนี้” จงเห็นตัวเองแบบเดียวกันและพูดตามนั้น พระองค์ตรัสว่า “เรากับพระบิดาของเราเป็นหนึ่งเดียวกัน” จงกล่าวยืนยันในสิ่งเดียวกัน ศึกษาพระคำของพระองค์เพื่อตัวคุณเอง เพราะว่าการเปิดเผยสำแดงของพระเยซูคือการเปิดเผยสำแดงของผู้ที่ถูกสร้างใหม่ พระองค์ตรัสว่า “…จงศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความรอบคอบเพราะ … ในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นบอกเล่าเกี่ยวกับฉัน” (ยอห์น 5:39 NCV) ในพระองค์คุณจะเห็นคุณ! และเช่นเดียวกับพระองค์ คำพูดของคุณคือวิญญาณและเป็นชีวิต ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาผู้ทรงพระคุณ ขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ในปากของข้าพระองค์ ซึ่งมีความสามารถในการสร้างชีวิตในทุกสถานการณ์ พระเยซูทรงเป็นเช่นไร ข้าพระองค์ก็เป็นเช่นนั้น ดังนั้นถ้อยคำที่ข้าพระองค์พูดคือวิญญาณและชีวิต แม้ในขณะนี้ ข้าพระองค์ขอประกาศว่าความชอบธรรมของพระองค์นั้นได้รับการเปิดเผยและสำแดงให้ปรากฏในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 12:35-37; มัทธิว 24:35; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed