พุธ ที่ 29 สิงหาคม 2018
ถ้อยคำของคุณ และชีวิตของคุณ
YOUR WORDS AND YOUR LIFE

ถ้าเจ้าติดบ่วง เพราะคำจากปากของเจ้า และเจ้าติดกับ เพราะคำจากปากของเจ้า (สุภาษิต 6:2)

     มีภาษาฝ่ายวิญญาณสำหรับคริสเตียน ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณต้องวางพระวจนะไว้บนริมฝีปากของคุณ เพราะว่าชีวิตที่เหนือธรรมชาตินั้นขึ้นอยู่กับลิ้นของคุณ ลิ้นของคุณครอบครองชีวิตของคุณ ใน มัทธิว 12:36-37 พระเยซูตรัสว่า “ส่วนเราบอกพวกท่านว่า คำที่ไม่เป็นสาระทุกคำ ซึ่งมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษา เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิด หรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่าน”

ตามตัวอักษรแล้ว นี่หมายความว่า มนุษย์จะไปสวรรค์ หรือนรกนั้น เพราะคำพูดของเขา อ่านการยอมจำนนของอัครทูตเปาโลเกี่ยวกับความรอดใน โรม 10:8-10 “…ถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอดเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด”

อัครทูตยากอบเปรียบเทียบว่า ลิ้นเป็นเหมือนกับหางเสือของเรือใหญ่ ซึ่งกัปตันใช้เพื่อนำทางเรือไปในที่ที่เขาต้องการ (ยากอบ 3:4-5) ชีวิตของคุณ ก็เหมือนกับลักษณะของถ้อยคำของคุณ ถ้าถ้อยคำของคุณเป็นประโยชน์ ชีวิตของคุณจะสมบูรณ์แบบ, ยอดเยี่ยม และเต็มด้วยพระสิริ สุภาษิต 15:4 กล่าวว่า “ลิ้นที่ปลอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิต….” พระเยซูสอนว่า สิ่งที่คุณพูด คือ สิ่งที่คุณได้รับ (มาระโก 11:24)

ระวังสิ่งที่คุณพูด เพราะคำสารภาพของคุณควบคุมชีวิตของคุณ คุณสามารถรักษาตนเองในสุขภาพที่ดี, ปลอดภัย, เจริญรุ่งเรือง และชัยชนะด้วยถ้อยคำของคุณ กระตุ้นชีวิตของคุณในทิศทางแห่งลิขิตชีวิตของพระเจ้าสำหรับคุณ ด้วยคำสารภาพซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อ พูดถึงความสำเร็จ และการเพิ่มพูนเท่านั้น และพูดอย่างสม่ำเสมอ

1 เปโตร 3:10 กล่าวว่า “เพราะว่าผู้ใดรักชีวิต และปรารถนาจะเห็นวันเวลาดี ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดชั่ว และห้ามปากไม่ให้พูดล่อลวง” สุภาษิต 18:21 กล่าวว่า “ความตาย และชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น และผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน” สร้าง และรักษาชีวิตที่เต็มไปด้วยพระสิริ ด้วยถ้อยคำของคุณ คุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการจะเป็น มีอะไรก็ได้ที่คุณต้องการจะมี และประสบความสำเร็จอะไรก็ได้ที่คุณต้องการจะประสบความสำเร็จ – ด้วยถ้อยคำของคุณ
คำอธิษฐาน

     ชีวิตของข้าพระองค์ยอดเยี่ยม และเต็มไปด้วยพระสิริ ข้าพระองค์เดินในการครอบครองของพระวิญญาณ การเดินทางในชีวิตของข้าพระองค์นั้นขึ้นไปข้างบน และก้าวไปข้างหน้าเท่านั้น ข้าพระองค์อยู่ในวิถีแห่งความสำเร็จ, ชัยชนะ และความเจริญรุ่งเรืองนิรันดร์ ข้าพระองค์กำลังเดินอยู่ใน และทำให้ลิขิตชีวิตของพระเจ้าสำหรับข้าพระองค์สำเร็จ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมมาระโก 11:23; สดุดี 34:12-13; สุภาษิต 18:21


Comments are closed