จันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2015

ถ่ายทอดความคิดที่ถูกต้อง
Transmit The Right Thoughts

“พี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ สิ่งใดที่จริง สิ่งใดที่น่านับถือ สิ่งใดที่ยุติธรรม สิ่งใดที่บริสุทธิ์ สิ่งใดที่น่ารัก สิ่งใดที่น่าฟัง คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้” (ฟีลิปปี 4:8)

    ความคิดเป็นสิ่งที่มีพลัง ความคิดของคุณถ่ายทอดสัญญาณบางอย่าง คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าขณะที่คุณกำลังคิดถึงบางสิ่งหรือบางคน คนนั้นก็จะเริ่มต้นคิดถึงคุณและบางทีก็ปรากฏตัว? ในบางเวลา คุณอาจกำลังคิดว่าจะโทรศัพท์หาบางคน และคนนั้นก็เริ่มต้นคิดว่าจะได้ยินเสียงคุณ และโทรหาคุณ และบางครั้งคุณอาจคิดถึงบางสิ่ง และแม้ว่าคุณไม่ได้พูดถึงสิ่งนั้นกับใคร บางคนที่อยู่ใกล้คุณก็เริ่มต้นคิดถึงสิ่งเดียวกันกับคุณ

ถ้าคุณเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณของสิ่งนี้และวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้ คุณจะประหลาดใจและระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคิด อย่าปล่อยให้อะไรก็ได้เข้าสู่ความคิดของคุณ เพราะว่าความคิดสามารถถ่ายทอดได้ เราทุกคนถ่ายทอดความคิด และบางครั้งเราสามารถถ่ายทอดความคิดเข้าไปยังสภาพแวดล้อมที่ส่งผลลบต่อเราได้

ยกตัวอย่างเช่น ห้องของคุณสามารถรับเอาความคิดของคุณได้ จำไว้ว่าทุกสิ่งในชีวิตมีสติปัญญา สิ่งต่างๆ ในห้องของคุณมีความจำ สิ่งเหล่านั้นรับเอาข้อมูลจากคุณ และอะไรก็ตามที่ได้รับจากคุณก็จะยังคงอยู่ในห้องนั้น คุณอาจเคยได้ยินสำนวนทีว่า “กำแพงมีหู” นั่นเป็นความจริง เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับในคำสุภาษิต ดังนั้นในการปลดปล่อยความคิดของคุณ คุณต้องระมัดระวังเพราะว่าคุณกำลังทำให้บางสิ่งเกิดขึ้น อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการก็ได้ แน่นอนที่สุด ทุกสิ่งที่คุณทำให้เกิดขึ้นจะเป็นไปตามสภาพทางความคิดของคุณ

พระเจ้าตรัสกับเราว่า “อย่ากลัวเลย!” นั่นเป็นเพราะว่าถ้าคุณยอมให้ความคิดแห่งความกลัวเข้ามา ความคิดนั้นจะส่งผลในแง่ลบกับคุณและขัดขวางความเชื่อของคุณ ความกลัวจะหยุดฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ให้มาทางคุณ ดังนั้นจงฝึกฝนความคิดของคุณและใช้ให้ถูกต้อง คิดถึงสิ่งที่ดีและยอดเยี่ยม เมื่อความคิดในแง่ลบเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความคิดในความไม่สบาย ความหงุดหงิด ความหดหู่ ความโกรธ ความขาดแคลน ฯลฯ จงปฏิเสธความคิดเหล่านั้น! กล่าวว่า “ไม่!” แล้วจึงพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อ การขอบพระคุณ และคำสรรเสริญแด่พระเจ้าแทน

คุณสามารถใช้ความคิดของคุณเพื่อทำให้สิ่งดีมากมายมาทางคุณได้ และป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้น ศึกษาข้อพระคำตอนต้นอีกครั้งและภาวนาถึงความคิดที่คุณควรมีและควรถ่ายทอด

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่มีความสามารถในการทำให้เกิดความคิดของพระองค์ในข้าพระองค์ ความคิดของความอุดสมบูรณ์ ความเข้มแข็ง ชัยชนะ ความสำเร็จ ความเชื่อ และชีวิตที่ดี ในขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาและภาวนาพระคำของพระองค์ ความคิดของข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนใหม่ กำหนดเพื่อชีวิตที่สูงกว่าแห่งความสำเร็จ สง่าราศี และชัยชนะที่ไม่มีวันสิ้นสุด ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 6:45; โรม 12:2; สุภาษิต 4:23


Comments are closed