เสาร์ ที่ 7 มิถุนายน 2014

ถูกโปรแกรมโดยความรู้ที่ถูกต้อง
Programmed By Accurate Knowledge

“เพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยิน เราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่าน ให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ” (โคโลสี 1:9)

    คำว่า “ความรู้” ที่ขีดเส้นใต้ในประโยคตอนต้นคือคำว่า “Epignosis” (ภาษากรีก) ซึ่งหมายความว่าถูกต้อง ครบถ้วน และความรู้ที่ชัดเจน ดังนั้นในการเต็มด้วยความรู้แห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าจึงหมายความว่าวิญญาณของคุณถูกกำหนดโดยความรู้ที่ถูกต้องแห่งน้ำพระทัยของพระองค์

ในภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหมายถึงคำสั่งต่างๆที่สามารถแปลความหมายและทำงานโดยคอมพิวเตอร์ได้ พระคำของพระเจ้าคือการเปิดเผยและคำสั่งที่สามารถแปลความและสั่งการได้โดยวิญญาณของคุณ ถ้าพระคำสามารถเข้าไปและติดอยู่ในวิญญาณของคุณได้ วิญญาณของคุณสามารถแปลและใช้พระคำ นำคุณเข้าสู่วิถีทางแห่งชีวิตที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยและวัตถุประสงค์ที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า นี่คือเหตุผลในการสอนพระคำของพระเจ้า เพื่อวิญญาณของคุณจะได้รับการกำหนดโดยความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อคุณจะสามารถเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้คุณเป็นได้ทั้งหมด

โคโลสี 3:16 กล่าวว่า “จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์…” เมื่อวิญญาณของคุณถูกโปรแกรมโดยความรู้ที่ถูกต้องแห่งพระคำของพระเจ้า ความเชื่อของคุณจะไม่พังทลายเมื่อถึงเวลาวิกฤต คุณจะสามารถมีชัยชนะต่อความยากลำบากในชีวิตได้เสมอ

เติบโตขึ้นในความรู้ถึงพระคำของพระเจ้าเสมอ กลายเป็นผู้ที่หิวกระหายพระคำของพระเจ้า เพื่อที่ไม่ว่าคุณจะศึกษาหรือถูกสอนเกี่ยวกับเรื่องใดจากพระคำ คุณจะมีความสนใจและจับจ้องความสนใจของคุณอยู่เสมอ ไม่มีเรื่องใดในพระคำของพระเจ้าที่ไร้ประโยชน์ พระคำของพระเจ้าไม่เคยกลับไปหาพระองค์โดยศูนย์เปล่า แต่ทำให้เกิดผลในสิ่งที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับชีวิตของคุณ คุณอาจกำลังอยู่ในที่ประชุม และนักเทศน์กำลังพูดในสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจนัก ฟังให้ดี และรับพระคำโดยความเชื่อและความถ่อมใจเข้าสู่วิญญาณของคุณ วิญญาณของคุณในเวลานั้นกำลังถูกโปรแกรมด้วยพระคำสำหรับวันข้างหน้า เพื่อที่ในเวลาที่มีปัญหา คุณจะได้ปฏิบัติตามพระคำ จะมีวันหนึ่งที่มาถึงที่คุณจะต้องการพระคำนั้น และสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือดึงพระคำนั้นออกมาจากคลังในวิญญาณของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดช และประสิทธิภาพของพระคำของพระองค์ ซึ่งทำให้เกิดผลภายในข้าพระองค์ในสิ่งที่ได้กล่าวไว้ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในสติปัญญา รู้ และเดินในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์เสมอ เพราะว่าพระคำของพระองค์ส่องแสงสว่างให้แก่ทางเดินของข้าพระองค์สำหรับสง่าราศีและความสำเร็จ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 55:10-11; ฮีบรู 4:12


Comments are closed