อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2013

ถูกแต่งตั้งเพื่อได้รับคำตอบ
Ordained To Receive Answers

“ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน” (ยอห์น 15:16)

ในฐานะลูกของพระเจ้า เราถูกแต่งตั้งเพื่อได้รับคำตอบในทุกคำอธิษฐาน เป็นพระพรและการทรงเรียกของคุณในฐานะปุโรหิตของพระเจ้า (วิวรณ์ 1:6) นี่จะทำให้การอธิษฐานเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับคุณ เพียงได้รู้ว่าพระบิดาได้ยินคุณเมื่อคุณอธิษฐาน นั่นควรจะทำให้คุณมีความกล้าหาญในความเชื่อที่จะรับ
บางคนอธิษฐานแต่โดยความไม่รู้จึงไม่คาดหวังคำตอบ สำหรับพวกเขา การอธิษฐานเป็นการปฏิบัติทางศาสนา คือบางสิ่งที่พวกเขาต้องทำ “เป็นหน้าที่” ทุกวัน ถามพวกเขาว่า “คุณอธิษฐานทุกวันหรือไม่?” พวกเขาอาจตอบว่า “แน่นอน ฉันอธิษฐาน จริง ๆ แล้วอธิษฐานหลายครั้งต่อวันด้วย” เมื่อถามต่อไปว่า “คุณได้รับคำตอบเมื่ออธิษฐานหรือไม่?” ถึงจุดนี้บางคนก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไร บางคนอาจพูดว่า “ใช่ ฉันได้รับคำตอบ พระเจ้าปกป้องฉัน และหลังจากฉันหลับแล้วฉันก็ตื่นขึ้น”
นั่นไม่ใช่คำตอบต่อคำอธิษฐาน! นั่นคือเส้นทางปกติของชีวิต มนุษย์ควรที่นอนหลับและตื่นขึ้น พระเจ้าทรงต้องการให้คุณมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติมากกว่านั้น ดังนั้นพระองค์จึงแต่งตั้งคุณเพื่อจะได้รับคำตอบเมื่อคุณอธิษฐาน
บางทีบางสิ่งอาจจะผิดปกติในร่างกายของคุณ หรือในครอบครัวของคุณ การงาน หรือธุรกิจของคุณ อาจเป็นไปได้ว่าคุณต้องการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่บวกขึ้นในประเทศของคุณ จงอธิษฐานเกี่ยวกับมันและกล้าที่จะคาดหวังคำตอบ ความเชื่อของคุณจะต้องสำแดงออกในการตอบสนองของการกระทำและคำพูด และทุกสิ่งที่คุณได้ประกาศออกมาจะถูกสถาปนาสำหรับคุณ (โยบ 22:28)
คุณควรที่จะตระหนักถึงความรักของพระเจ้าสำหรับคุณ พระองค์ทรงต้องการให้คุณรุ่งเรือง แข็งแรง และสมบูรณ์ พระองค์ต้องการทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ของคุณ และพระองค์ทรงรักคุณอย่างมากมาย มากเท่ากับที่พระองค์ทรงรักพระเยซู โรม 8:32 กล่าวว่า “พระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลาย ด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ” คุณต้องการสิ่งใดในตอนนี้? จงขอแล้วจะได้ เพื่อความยินดีของท่านจะเต็มเปี่ยม คุณได้ถูกแต่งตั้งเพื่อจะได้รับคำตอบในทุกคำอธิษฐาน

คำอธิษฐาน
ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ สำหรับสิ่งต่างๆมากมายโดยพระคุณของพระองค์ต่อพระกิตติคุณทั่วทั้งโลกในวันนี้ ที่พวกเขาจะสามารถเดินในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์และเติมเต็มการทรงเรียกของพวกเขา เพื่อการสรรเสริญและพระสิริแห่งพระนามของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:13-14; มัทธิว 21:22


Comments are closed