เสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2015

ถูกเลือกให้เชื่อในความจริง
Chosen To Believe The Truth

“ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจำต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมให้ถึงที่รอด โดยพระวิญญาณทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์ และโดยท่านได้เชื่อความจริง พระองค์ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้มาถึงที่รอดนั้น โดยทางข่าวประเสริฐของเรา เพื่อจะได้รับศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” (2 เธสะโลนิกา 2:13-14)

    พระเจ้าทรงเลือกคุณให้มาถึงความรอดผ่านการชำระของพระวิญญาณและความเชื่อในความจริง นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ พระองค์เลือกคุณสำหรับความรอด แต่ความรอดนั้นจะสามารถใช้การได้สำหรับคุณผ่านตัวแปรสองอย่างเท่านั้น: พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงชำระคุณ และการที่คุณเชื่อในความจริง! ถ้าคุณไม่เชื่อในความจริงคือข่าวประเสริฐ พระองค์ไม่สามารถทำให้ความรอดของคุณเสร็จสมบูรณ์ได้ ดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์แยกคุณออกมา (เจิมตั้งคุณไว้) ให้เชื่อในความจริง นี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของคุณ เพราะว่าเป็นการใช้พระคุณของพระเจ้าในการเชื่อในความจริง

มีคนที่เชื่อเพียงแต่คำโกหก เหมือนกับว่าพวกเขาถูกตั้งโปรแกรมในลักษณะนั้น พวกเขาจะมีความขัดแย้งกับความจริงอยู่เสมอ แต่นี่ไม่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมหรือที่รู้ว่าคุณถูกเลือกให้เชื่อในความจริง? เมื่อพระคำของพระเจ้ามาถึงคุณ เหมือนทุกวันที่ผ่านบทเฝ้าเดี่ยวนี้ หัวใจของคุณก็พร้อมสำหรับพระคำนั้น คุณรับด้วยความยินดี เพราะว่าคุณถูกเลือกไว้ ที่จะมีความสามารถในการเชื่อความจริง

ความสวยงามเกี่ยวกับความจริงของพระเจ้าก็คือว่า เป็นความจริงที่ยกชู เสริมกำลัง และปกป้องอยู่เสมอ ความจริงของพระองค์ไม่เคยหลอกลวง ยิ่งกว่านั้น เป็นสิ่งที่ไม่ยากในการสังเกต ความจริงของพระองค์เกิดมาจากแหล่งเดียวกันในความรักของพระองค์ ไม่เคยผิดพลาด ฮาเลลูยา!

ในคำอธิษฐานของพระเยซูต่อพระบิดาในยอห์น 17:17 กล่าวว่า “ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง” (ยอห์น 17:17) พระคำพระเจ้าเป็นความจริง และความจริงหมายความว่าสภาพที่เป็นจริง คุณได้รับการชำระแล้วโดยพระวิญญาณที่จะรู้ เชื่อ และเดินในสภาพที่เป็นจริงของอาณาจักรสวรรค์ของเรา ทำให้นึกถึงถ้อยคำของพระเยซูในลูกา 8:10 “…ข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้…”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเลือกข้าพระองค์ให้รู้และเชื่อในความจริง และเดินในความจริงของมรดกแห่งสวรรค์ของข้าพระองค์ พระคำของพระองค์ยกชู เสริมกำลัง ปกป้อง และนำทางข้าพระองค์ในวันนี้ ในขณะที่ข้าพระองค์ให้ความสนใจกับพระคำ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์ในข้าพระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 1:14; ยากอบ 1:18


Comments are closed