เสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
ถูกเลือกที่จะรู้น้ำพระทัยของพระองค์
Chosen To Know His Will
ท่านจึงกล่าวว่า `พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงเลือกท่านไว้ ประสงค์จะให้ท่านรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและให้ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์ (กิจการ 22:14)

   คนที่ยังไม่บังเกิดใหม่ไม่สามารถเข้าใจหรือเดินในน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ น้ำพระทัยของพระเจ้าและวิธีในการทำสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งที่ลึกลับสำหรับเขา 1 โครินธ์ 2:14 กล่าวว่า “แต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่ และเขาไม่สามารถเข้าใจ เพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ” แต่ไม่ได้เป็นเช่นนี้สำหรับคุณซึ่งบังเกิดใหม่แล้ว พระเยซูทรงตรัสไว้ว่าทรงทำให้คุณรู้ถึงความล้ำลึกของแผ่นดินของพระเจ้า (มาระโก 4:11; ลูกา 8:10) คุณถูกเลือกให้รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า เป็นมรดกของเราในพระคริสต์

นี่หมายความว่าไม่ควรจะมีความสงสัยหรือความไม่แน่นอนในชีวิตของคุณ คุณสามารถเข้าใจและเดินในน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ตลอดเวลา คริสเตียนบางคนเคยอยู่ในสถานการณ์ที่พวกเขาไม่รู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า พวกเขาพยายามตัดสินใจและไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี ไม่ใช่! นั่นไม่ควรเป็นประสบการณ์ของคุณ

ในโคโลสี 1:9 เราได้อ่านเจอสิ่งที่เป็นประโยชน์ คริสเตียนในโคโลสีในช่วงเวลาที่เปาโลเขียนจดหมายไปถึงยังคงเป็นทารกฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นเปาโลและทิโมธีจึงอธิษฐานให้เพวกเขาเต็มด้วยความรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า “เพราะเหตุนี้ นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้ เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิต-วิญญาณ” พวกเขาจะไม่สามารถอธิษฐานเผื่อคริสเตียนในเมืองโคโลสีให้เต็มล้นด้วยความรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ ถ้าพวกเขาไม่ได้เต็มล้นด้วยความรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์แล้ว

เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่เราเน้นย้ำการภาวนาพระคำ และการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าและพระคำของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน และพระคำของพระองค์คือน้ำพระทัยของพระองค์ที่สำแดงออก ยิ่งไปกว่านั้น พระคำของพระเจ้ายังเป็นสติปัญญาของพระเจ้า และสติปัญญาคือการเดินในน้ำพระทัยของพระเจ้า รู้จักพระคำและคุณจะไม่เกิดในความสับสน

เอเฟซัส 1:9 บอกเราว่าพระเจ้าได้ทำให้เรารู้ความล้ำลึกแห่งน้ำพระทัยของพระองค์ ตามความพอใจของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกำหนดไว้แล้ว แม้ในเวลานี้ ให้กล่าวกับตัวเองว่า “ข้าพเจ้าได้รับการเลือกให้รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า ข้าพเจ้ามีสายตาที่จะมองเห็นความล้ำลึกและความลับของแผ่นดินสวรรค์” ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเลือกข้าพระองค์ให้รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำ และสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณ น้ำพระทัยของพระองค์ได้ถูกเปิดเผยในวิญญาณของข้าพระองค์ วิญญาณของข้าพระองค์มีความเข้าใจ และข้าพระองค์สามารถมองเห็นความล้ำลึกและความลับ สติปัญญาของพระองค์นำทางข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์สำแดงความชอบธรรมในทุกที่ที่ข้าพระองค์ไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:9-10; โคโลสี 1:9-10; 1 ยอห์น 1:7


Comments are closed