พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2016

ถูกเรียกให้ประกาศชีวิตและพระคุณ
Called To Minister Life And Grace

“อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง” (เอเฟซัส 4:29)

    ในฐานะคริสเตียน เรามีวิญญาณของพระคริสต์ เราเป็นแสงสว่างของโลกนี้ เราต้องดำเนินชีวิต รัก พูด และทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตของเราเหมือนอย่างพระองค์ คำพูดของคุณควรจะสำแดงกรุณาคุณแก่ผู้ฟังเสมอ

แต่บางคนไม่ได้ตระหนักถึงความจริงในข้อนี้ พวกเขาถูกควบคุมโดยความรู้สึกของพวกเขา พวกเขาทำสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาต้องการจะทำ และพูดในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะพูดตามความรู้สึกของพวกเขา คนเช่นนั้นภูมิใจกับตัวเองที่มีถ้อยคำที่ไม่ดี หยาบคาย และดูถูก เมื่อพวกเขาโกรธ พวกเขาไม่ลังเลที่จะพูดถ้อยคำที่สามารถทำให้คนที่ได้ยินนอนไม่หลับ พวกเขาภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาควรจะละอาย พระคำกล่าวว่าคนเช่นนี้ “พระเจ้าของเขาคือความอยากของพวกเขา” ถ้าเพียงแค่พวกเขารู้ถึงผลลัพธ์ที่รุนแรงในการกระทำของพวกเขา ฟีลิปปี 3:18-19 กล่าวว่า “เพราะว่ามีคนหลายคนที่ประพฤติตัวเป็นศัตรูต่อกางเขนของพระคริสต์ ซึ่งข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรื่องของเขาหลายครั้งแล้ว และบัดนี้ยังบอกท่านอีกด้วยน้ำตาไหล ปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศ พระของเขาคือกระเพาะ เขายกความที่น่าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวด เขาสนใจในวัตถุทางโลก”

อย่ามีความสุขที่คุณทำให้คนอื่นเศร้าโศก อย่าเป็นเหมือนคนที่มีความสุขในการพูดดูถูกปฏิคมเพียงเพราะว่าปฏิคมขอให้เขานั่งบางที่ในคริสตจักร นั่นไม่สอดคล้องกับธรรมชาติแห่งความรักของคุณ พระคำกล่าวว่า “ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ” (1 โครินธ์ 13:6) เราเป็นผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐ ถูกเรียกให้ประกาศชีวิตและพระคุณ จงเป็นเหมือนพระเยซู พระคำกล่าวว่า “…ฝ่ายประชาชนฟังพระองค์ด้วยความยินดี” (มาระโก 12:37) เมื่อมีคนได้ยินจากเรา พวกเขาควรมีความยินดี เพราะว่าเราได้ประกาศถ้อยคำแห่งพระคุณแก่พวกเขา เป็นถ้อยคำแห่งชีวิต สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่เติมในใจของข้าพระองค์ด้วย ความดี ความยอดเยี่ยม การเสริมสร้าง และความคิดที่ยกชู ข้าพระองค์อวยพรและหนุนใจคนที่พระองค์ได้วางไว้ในทางของข้าพระองค์อย่างสม่ำเสมอ หนุนใจพวกเขาในพระเจ้า เพราะว่าหัวใจของข้าพระองค์เต็มไปด้วยคลังทรัพย์ที่ดีจากพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 4:11; สุภาษิต 16:24


Comments are closed