เสาร์ ที่ 29 มีนาคม 2014

ถูกเรียกเพื่อสำแดงพระสิริของพระองค์
Called To Manifest His Glory

“ด้วยว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้ว มีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ” (โรม 8:19)

    ศิโยนถูกเปิดเผยในพระคำของพระเจ้าในฐานะของความสมบูรณ์แบบแห่งความงดงาม จากที่ซึ่งพระเจ้าได้ส่องแสงสว่างออกมา “พระเจ้าทรงทอแสงออกมา จากศิโยนนครแห่งความงามหมดจด” (สดุดี 50:2) นี่หมายความว่าเราคือการสำแดงแห่งพระสิริของพระองค์ เราส่องความงดงามของพระองค์ออกไป ฮาเลลูยา โลกนี้ควรได้เห็นการสำแดงแห่งความงามของพระเจ้าในชีวิตของเรา เพราะว่านั่นคือชีวิตที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เรา เป็นชีวิตแห่งพระสิริและความยอดเยี่ยม (2 เปโตร 1:3)

ฮีบรู 1:3 อธิบายถึงพระเยซูว่าเป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระเจ้า และเป็นพระฉายที่สำแดงออกถึงพระลักษณะของพระองค์ พระเยซูคริสต์ประกาศว่า “…ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา…” (ยอห์น 14:9) ในฐานะคริสเตียน ความจริงนี้ก็ใช้กับคุณด้วยในวันนี้ “เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17) คุณเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ เป็นฉายาที่สำแดงออก และเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระองค์

โรม 8:30 กล่าวว่า “และบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วย” ทำให้นึกถึงพระดำรัสของพระเยซูในยอห์น 17:22 ที่ว่า “เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น” วัตถุประสงค์ของพระเจ้าไม่เพียงให้พระสิริของพระองค์อยู่ภายในคุณเท่านั้น แต่ในการที่คุณจะจุ่มลงในพระสิรินั้นจนกระทั่งคุณไม่สามารถแยกออกจากพระสิรินั้นได้ จึงกลายเป็นพระสิรินั้น

คุณไม่ได้กำลังอยู่บนเส้นทางที่จะเป็นพระสิริของพระเจ้า มันเป็นความจริงในปัจจุบันนี้แล้ว คุณบังเกิดเป็นผู้ให้แสงสว่างของพระเจ้า ตื่นขึ้นในความจริงข้อนี้ และมันจะเปลี่ยนความคิดของคุณ! ทุกวันพูดกับตัวเองว่า “ข้าพเจ้าเป็นการสำแดงแห่งพระสิริของพระเจ้า ความงดงาม ความยอดเยี่ยม และความสมบูรณ์แบบของพระองค์ถูกสำแดงออกผ่านทางข้าพเจ้า” ไม่แตกต่างอะไร ไม่ว่าสิ่งที่คุณเผชิญอยู่คืออะไร พระสิริของพระเจ้าจะสำแดงออกในสถานการณ์นั้น! สิ่งมีชีวิตทั้งหมดกำลังรอคอยในการปรากฏตัวของคุณ เพื่อให้คุณสำแดงพระสิริของพระเจ้า ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจในวันนี้ด้วยความตระหนักถึงความจริงข้อนี้!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับเกียรติอันประเมินค่าไม่ได้ที่มีพระองค์อยู่ภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ตระหนักถึงการสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อสติปัญญาและพระคุณของพระองค์ ในการสำแดงพระสิริ ฤทธิ์เดช และความยอดเยี่ยมของพระองค์แก่โลกของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:9


Comments are closed