อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2016

ถูกเตรียมพร้อมเพื่องานของพระเจ้า
Equipped For The Mandate
“เพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านทั้งหลาย เพื่อจะได้นำของประทานฝ่ายวิญญาณจิตมาให้แก่ท่านบ้าง เพื่อเสริมกำลังท่านทั้งหลาย” (โรม 1:11)

    โฮเชยา 12:13 บอกเราว่า “พระเจ้าทรงนำคนอิสราเอลขึ้นมาจากอียิปต์ โดยผู้เผยพระวจนะคนหนึ่ง พระองค์ทรงรักษาเขาไว้โดยผู้เผยพระวจนะคนหนึ่ง” สังเกตว่าพระองค์ไม่ได้บอกว่า “…โดยทูตสวรรค์” แต่ “…โดยผู้เผยพระวจนะ” พระเจ้ารักษาและสถาปนาคนของพระองค์โดยผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ พระองค์ทรงเลือกและเจิมผู้รับใช้ พระองค์เตรียมพวกเขาและส่งพวกเขาไปยังคนที่พระองค์ต้องการจะอวยพระพร เอเฟซัส 4:11-12 กล่าวว่า “ของประทานของพระองค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น”

สิ่งนี้ทำให้เรารู้ว่าทำไมเปาโลจึงได้กล่าวยืนยันอย่างกล้าหาญในจดหมายของเขาที่เขียนไปถึงผู้เชื่อในโรม “…ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านทั้งหลาย เพื่อจะได้นำของประทานฝ่ายวิญญาณจิตมาให้แก่ท่านบ้าง เพื่อเสริมกำลังท่านทั้งหลาย” เขารู้ว่าเขาคือผู้อารักขาความจริง เขารู้ว่าเขามีบางอย่างที่จะให้

เหตุผลหนึ่งที่มีคริสเตียนที่อ่อนแอในทุกวันนี้ก็เพราะว่าพวกเขาไม่เคยได้รับการส่งต่อฝ่ายวิญญาณ อ่านอีกครั้งหนึ่ง ถึงเหตุผลที่เปาโลบอกว่าเขาต้องการจะนำของประทานฝ่ายวิญญาณมาให้แก่พี่น้องในกรุงโรม ก็เพื่อที่พวกเขาจะได้ถูกสถาปนาขึ้น ผ่านทางการทำงานของพระคำ และการเจิมของพระวิญญาณ คนของพระเจ้าจะได้รับการเสริมกำลังและสถาปนาขึ้นบนความจริง

1 โครินธ์ 4:20 บอกว่า “เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้ามิใช่เรื่องของคำพูด แต่เป็นเรื่องฤทธิ์เดช” ข่าวประเสริฐนั้นเป็นมากกว่าถ้อยคำ แต่เป็นฤทธิ์เดชที่ต้องถูกสำแดงออก เปาโลกล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 2:4 “คำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่คำที่เกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญา แต่เป็นคำซึ่งได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ” ดังนั้นในฐานะคริสเตียน และในฐานะผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐ เรามีบางสิ่งที่สามารถอวยพรและเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้ เราคือผู้แจกจ่ายพระพรของพระเจ้า

พระเจ้าได้เจิมคุณด้วยพระคุณและความสามารถพิเศษตามพระทัยของพระองค์ และตามการทรงเรียกที่พระองค์มีเหนือชีวิตของคุณ พระองค์ทรงเตรียมคุณเพื่อสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้คุณทำ คุณมีความสามารถที่จะทำได้ ดังนั้นจงทำบางสิ่งกับสิ่งที่คุณมี 2 โครินธ์ 4:7 กล่าวว่า “แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน…” ทำบางสิ่งด้วยการเจิม ในการรับใช้คนอื่น ทำด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานหัวใจที่ดีเลิศแก่ข้าพระองค์เพื่อตอบสนองต่อพระคำของพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์รับพระคำของพระองค์เข้ามา หัวใจของข้าพระองค์ถูกเจิมด้วยของประทานฝ่ายวิญญาณ และข้าพระองค์พร้อมที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านทางข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพื่อพระเกียรติและพระสิริเป็นมีแด่พระนามของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 16:20; กิจการ 10:38; 2 โครินธ์ 3:6; ฮีบรู 2:4


Comments are closed