อังคาร ที่ 17 เมษายน 2018
ถูกเจิมไว้ให้ประกาศความรักของพระองค์
Anointed To Preach His Love

“พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ” (ลูกา 4:18)

    พระเยซูคริสต์ได้อ่านพระคัมภีร์ข้างต้นจากพระธรรมอิสยาห์บทที่ 61 ให้แก่บรรดาฟาริสีในเวลานั้นฟัง พระองค์จึงเริ่มต้นตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “พระคัมภีร์ตอนนี้ที่พวกท่านได้ยินกับหูก็สำเร็จแล้วในวันนี้” ลูกา 4:21 เราจะลองอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้และเปรียบเทียบกัน พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ องค์เจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนที่ทุกข์ใจ พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปเพื่อปลอบโยนคนชอกช้ำใจ และเพื่อประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ทั้งประกาศการเปิดเรือนจำแก่ผู้ที่ถูกจำจอง (อิสยาห์ 61:1)

ทุกวันนี้พระเยซูอยู่ในสวรรค์ และเราคือผู้ที่เดินตามรอยพระบาทพระเยซู เราคือพงศ์พันธุ์ของพระองค์ เป็นผู้ยืดเวลาของพระองค์ (อิสยาห์ 53:10) วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เพียงอยู่เหนือเราแต่ทรงอยู่ในเรา เราจึงสามารถพูดได้อย่างเดียวกับพระเยซูด้วยความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า “พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ”

เราคือผู้ที่ได้รับสิทธิใน อิสยาห์ บทที่ 61 ในทุกวันนี้ ตอบสนองต่อพระคัมภีร์อันเต็มด้วยพระสิรินั้น ถ้อยคำของคุณต่อโลกนี้ไม่ควรจะเป็นคำบ่นหรือคำตัดสิน แต่ควรจะเป็นความรักและความกรุณาในพระคริสต์ คุณได้รับการเจิมให้ประกาศความรักของพระองค์ พระองค์ส่งคุณไปในโลกนี้เพื่อยกคนที่ถูกกดขี่ เยียวยาคนที่ใจแตกสลาย เพื่อช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บเจียนตาย คนเหล่านั้นที่ไร้ความหวัง คนที่ห่างไกลจากชีวิตของพระเจ้า พระองค์ทรงคุณไปดั่งแสงสว่างในโลกที่มืดมืด เพื่อนำเขาเหล่านั้นออกจากการถูกผูกมัดเข้าสู่พระสิริแห่งพระบุตรของพระเจ้า

จดจำไว้ว่าอะไรคือสิ่งที่พระองค์เจิมตั้งเราให้ทำ นั่นก็คือ การรักษา การช่วยคนให้ถึงความรอด และการมอบชีวิต การที่พระเยซูเข้ามาในชีวิตคุณและให้คุณมีชีวิตนั้นมีความหาย และนั่นทำให้คุณเป็นหุ้นส่วนในการยกระดับผู้อื่นและมอบชีวิตที่มีความหมายให้แก่เขา คุณเป็นทูตของพระเจ้าที่ถูกส่งมาในโลกด้วยถ้อยคำแห่งความรักของพระองค์

คำอธิษฐาน

    สาธุการแด่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่สำแดงผ่านการส่งพระบุตรของพระองค์มาตายเพื่อความบาปทั้งหลายในโลกนี้ ในฐานะบุตรของพระเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกนี้ในวันนี้ เพื่อคนจะได้ยิน ได้เห็น และรับความรักของพระองค์ในถ้อยคำเหล่านั้น และได้รับการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์ ได้รับการรักษา และได้รับการปลดปล่อยในวันนี้ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม : เอเฟซัส 5:1-2; 1 โครินธ์ 13:13


Comments are closed