อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2013

ถูกเจิมโดยฤทธิ์เดช
Anointed With Power

“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน…” (กิจการ 1:8)

ในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ คุณได้รับฤทธิ์เดชอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รอบข้างให้เป็นไปในสิ่งที่คุณต้องการ คุณได้รับการเจิมด้วยฤทธิ์เดชเมื่อคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของคุณ “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน…” (กิจการ 1:8) ฤทธิ์เดชนั้นคือความสามารถในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
คุณไม่ใช่คนธรรมดา คุณไม่ควรจะเป็นเหยื่อของสถานการณ์และเหตุการณ์ที่ยากลำบากในชีวิต เพราะว่าคุณได้รับการเจิมแล้ว ด้วยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตามที่ไม่สอดคล้องตามน้ำพระทัย พระประสงค์ และแผนการณ์ของพระเจ้าสำหรับคุณ คุณสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในที่ทำงาน บ้าน ครอบครัว หรือร่างกายของคุณ คุณสามารถมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลหรือในประเทศที่คุณอยู่ได้เช่นกัน
2 ทิโมธี 1:7 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา” นี่กำลังกล่าวถึงพระวิญญาณแห่งฤทธิ์เดช ความดีเลิศ และสติปัญญา นั่นหมายความว่าไม่มีปัญหาใดในโลกนี้ที่พอจะทำให้คุณสับสนหรือสามารถท่วมท้นคุณได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำการเจิมเข้าสู่ชีวิตของคุณ โดยการเจิมนั้น คุณจะรู้ถึงวิธีที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ดูแลครอบครัวของคุณ การเงินของคุณ และรักษาร่างกายของคุณให้แข็งแรง การเจิมนั้นจะทำให้คุณเกิดผลในงานรับใช้แห่งการคืนดีกัน: “…ความสามารถของเรามาจากพระเจ้า พระองค์จึงทรงโปรดประทานให้เราสามารถเป็นผู้ปฏิบัติได้ตามพันธสัญญาใหม่ มิใช่ตามตัวอักษร แต่ตามพระวิญญาณ ด้วยว่าตัวอักษรนั้นประหารให้ตาย แต่พระวิญญาณนั้นประทานชีวิต” (2 โครินธ์ 3:5-6)
สิ่งที่คุณต้องการก็คือปลุกเร้าของประทานของพระเจ้า ซึ่งอยู่ภายในคุณ (2 ทิโมธี 1:6) มีคาห์ 3:8 กล่าวว่า “แต่สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเต็มด้วยฤทธิ์เดช คือด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า…” ปลุกเร้าฤทธิ์เดชจากภายในคุณในวันนี้ โดยการพูดภาษาแปลกๆ พระคัมภีร์กล่าวว่าผู้ใดที่พูดภาษาแปลกๆก็เสริมสร้างตนเอง (1 โครินธ์ 14:4) ฤทธิ์เดชที่คุณได้รับคือความสามารถที่มีพลังในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจนั้นในขณะที่คุณพูดภาษาแปลกๆ และปลดปล่อยถ้อยคำแห่งความเชื่อออกมา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าชื่นชมยินดี โดยรู้ว่าผู้ยิ่งใหญ่กว่าได้สถิตอยู่ภายในข้าพเจ้า และได้เจิมข้าพเจ้าด้วยความสามารถที่เหนือธรรมชาติ เพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะทุกวันในชีวิต ข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่ไม่ดีใด ๆ ก็ได้ ฤทธิ์เดชภายในข้าพเจ้านั้นทำงานอยู่แม้ในเวลานี้ ในนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:4; 2 โครินธ์ 4:7


Comments are closed