จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2017
ถูกส่งออกไปในนามของพระองค์
Sent In His Name
“แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา..”. (ยอห์น 14:26)

     ข้อพระคำตอนต้นบอกถึงการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกส่งออกไปโดยพระบิดาในนามของพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีชื่อ ชื่อของพระองค์ไม่ใช่ “พระวิญญาณบริสุทธ์” นั่นเป็นเพียงแค่คำอธิบายถึงพระลักษณะของพระองค์เท่านั้น ดังนั้นพระองค์จึงตอบสนองต่อพระนามของพระเยซู

เมื่อคุณเรียกชื่อ “พระเยซู” พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานของพระองค์ พระองค์ไม่มีสิทธิ์ในการทำงานในโลกนี้อย่างที่พระองค์ได้ทำถ้าพระองค์ไม่ได้มาในนามของผู้ที่มีสิทธิ์ในโลกนี้ นั่นก็คือพระเยซู พระเยซูได้ซื้อโลกนี้ทั้งหมดไว้ พระองค์ได้รับการเรียกว่าเป็นบุตรมนุษย์ และพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นมนุษย์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ และเป็นพระเจ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เหนือโลกนี้ พระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของอับราฮัม เป็นผู้รับมรดกในทุกสิ่ง (ฮีบรู 1:2)

ในวันนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาแทนที่พระเยซูบนโลกนี้ พระองค์มาอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่พระเยซูจะทำ พระองค์ไม่ได้มีฤทธิ์เดชน้อยกว่าพระเยซู แท้จริงแล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ให้ฤทธิ์เดชแก่พระเยซู พระคำกล่าวไว้ในกิจการ 10:38 “คือเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และเรื่องที่ว่าพระเยซูเสด็จไปทำคุณประโยชน์และรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนอย่างไร เพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์” พระองค์ทรงเป็นฤทธิ์เดชนั้น!

ตอนนี้ พระเยซูได้ไปอยู่บนสวรรค์แล้ว แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ที่นี่กับเรา เพื่อช่วยเราเอาทุกสิ่งที่เป็นของพระเยซู และมีชีวิตแห่งชัยชนะเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ทำให้การทรงเรียกในชีวิตของเราสำเร็จในพระคริสต์ เราเป็นทายาทของพระองค์ เป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ พระคำกล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 2:12 ว่า “เราไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าประทานแก่เรา…” ผู้ที่อยู่ในเราเป็นเจ้าของโลกนี้ พระองค์อยู่ที่นี่ในนามของพระเยซู

จำไว้ว่า พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้ประทานโลกนี้ให้แก่อับราฮัมและแก่พงศ์พันธุ์ของเขา (โรม 4:13) พระคำกล่าวว่าพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมก็คือพระคริสต์ และถ้าคุณเป็นของพระคริสต์ คุณก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ดังนั้นจึงเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา (กาลาเทีย 3:29)

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสในการใช้พระนามพระเยซูเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ข้าพระองค์ต้องการ ข้าพระองค์แน่ใจเสมอในคำตอบ รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำสิ่งนั้นแทนข้าพระองค์ทันที! ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรอันอัศจรรย์นี้ ในนามพระเยซูอาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 28:19; ยอห์น 14:13


Comments are closed