อาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2018
ถูกสร้างไว้เพื่อการดี
CREATED FOR GOOD WORKS

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้ว เพื่อให้เราดำเนินตาม” (เอเฟซัส 2:10)

     คุณรู้ไหมว่า เช่นเดียวกับที่ไอโฟนเป็นงานฝีมือ หรือ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทแอปเปิ้ล คุณก็เป็นงานฝีมือ หรือผลิตภัณฑ์ของพระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ด้วย? ใช้เวลาคิดถึงสิ่งนี้สักครู่หนึ่ง คุณเป็นผลิตภัณฑ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างคุณ พระเจ้ามีป้ายของพระองค์อยู่บนตัวคุณ และพระองค์ไม่สามารถสร้างสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ ซึ่งหมายความว่า คุณสมบูรณ์แบบ คุณยอดเยี่ยมในทุกอย่าง

พระเจ้าไม่ได้สร้างคุณขึ้นมา เพื่อความเจ็บป่วย, ความยากจน หรือเพื่อที่จะเป็นคนที่ไม่สำคัญ แต่พระองค์ทรงตกแต่งคุณ เพื่อการดี และการดำเนินชีวิตที่ดี อ่านข้อพระคัมภีร์ที่เป็นแนวคิดหลักของเราอีกครั้ง “เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้ว เพื่อให้เราดำเนินตาม”

คุณไม่ได้อยู่ในโลกนี้โดยบังเอิญ พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของคุณ เพื่อให้ชีวิตของคุณเป็นสายน้ำที่ต่อเนื่องของการงานที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัย นั่นคือการงานของความเชื่อและความชอบธรรม คุณมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้ คุณพิเศษ, ถูกสร้างมาเพื่อความยอดเยี่ยม คุณ คือ ความสำเร็จ

ดังนั้น ในท่ามกลางเพื่อนบ้าน, บ้าน, ที่ทำงาน, โรงเรียน – ทุกๆที่ที่คุณอยู่ – จงสำแดงพระสิริของพระเจ้า! ประกาศข่าวประเสริฐด้วยความกล้าหาญ รักษาคนป่วย, ขับผี, ทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาด และเรียกคนตายให้ฟื้น! คุณเป็นผู้ที่มีพระสิริ และความสว่างไสวแห่งพระสิริของพระองค์ในวันนี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งความชอบธรรมของพระองค์ และผู้แจกจ่ายพระปัญญาที่ซับซ้อน และพระคุณของพระองค์ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์กำลังเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกเลือกสรรไว้ล่วงหน้า เพื่อสำแดงพระสิริของพระเจ้า ข้าพระองค์ คือ ความสำเร็จ ชีวิตของข้าพระองค์อยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้า และข้าพระองค์ผลิต และสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ และทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่ง ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 10:38; ยอห์น 14:12; ทิตัส 2:13-14


Comments are closed