อาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2015

ถูกวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
Be Rightly Positioned

“ไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้าจะจำเริญได้ และเจ้าจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้น ที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษา…” (อิสยาห์ 54:17)

    บ่อยครั้งที่เราเห็นคริสเตียนที่ไม่มีความยินดีในชีวิตของพวกเขา และพวกเขาไม่แน่ใจว่าปัญหาคืออะไร บางคนชี้ไปที่คนซึ่งเป็นศัตรูว่าเป็นต้นเหตุของเหตุร้ายที่เกิดขึ้น พวกเขาบ่นว่า “ศัตรูของฉันคงกำลังทำงานอยู่” พวกเขาเริ่มต้นที่จะอธิษฐานต่อสู้คนเหล่านั้นที่พวกเขาคิดว่าเป็นศัตรู คริสเตียนเหล่านั้นอยู่ในที่ผิด พวกเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตในพระคำของพระเจ้า

เราได้อ่านในข้อพระคำตอนต้นว่าไม่มีอาวุธใดที่สร้างขึ้นเพื่อต่อสู้คุณจะจำเริญได้ ดังนั้นถ้าอาวุธที่ต่อสู้คริสเตียนกำลังจำเริญขึ้น แสดงว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไป! เมื่อแผนการของศัตรูกำลังทำงานต่อสู้คุณ ไม่ใช่เพราะว่าอาวุธเหล่านั้นมีกำลังมากเกินไป และไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่สามารถทำบางสิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณได้ ปัญหาคือว่าคุณอยู่ผิดตำแหน่ง

นึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับชนชาติอิสราเอลเมื่อทูตแห่งความตายกำลังเข้ามาในเมือง พระองค์ตรัสว่า “…เมื่อพระองค์ทรงเห็นเลือดที่ไม้ประตูข้างบน และที่ไม้วงกบประตูทั้งสองข้าง พระเจ้าจะทรงผ่านเว้นประตูนั้น ไม่ทรงยอมให้ผู้สังหารเข้าไปในบ้านท่าน เพื่อจะประหารท่าน” (อพยพ 12:23) ทูตแห่งความตายมาเพื่อทำลาย แต่ชนชาติอิสราเอลได้ถูกรักษาให้ปลอดภัย สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือการอยู่ภายในบ้านของพวกเขา ตราบใดที่พวกเขาอยู่ภายในบ้านที่ถูกทำสัญลักษณ์ไว้ด้วยเลือด ไม่ว่าภายนอกจะอันตรายเพียงใด พวกเขาก็ปลอดภัย!

ดังนั้น จงอยู่ในที่ที่คุณควรจะอยู่ นั้นก็คือในพระคำ ในพระคริสต์! นั่นคือสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย การปกป้องและชัยชนะ เมื่อคุณดำเนินชีวิตในพระคำ และโดยพระคำ คุณจะมีชัยชนะเสมอ การเป็นคริสเตียนนั้นเป็นสิ่งที่เรียบง่าย ชีวิตแห่งชัยชนะในพระคริสต์นั้นเป็นสิ่งที่เรียบง่ายอย่างมาก พระเยซูตรัสว่า “เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเรา และประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น แต่เรือนมิได้พังลง เพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา” (มัทธิว 7:24-25)

ทำให้พระคำเป็นที่อยู่ของคุณ เป็นผู้ประพฤติตามพระคำ และคุณจะมีชัยชนะเสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้ามีชัยเหนือโลกนี้ เหนือมารร้ายและพลังแห่งนรก เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผลผลิตแห่งพระคำของพระเจ้าที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ ซึ่งมีชีวิตและสถิตภายในตลอดไป ข้าพเจ้านั่งอยู่ร่วมกับพระคริสต์ในโลกแห่งสวรรค์ เป็นสถานที่แห่งสิทธิอำนาจ ชัยชนะ ความปลอดภัย และการปลดปล่อย ห่างไกลจากการรบกวนทั้งหมดของโลกนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:22-25; ลูกา 11:28; สดุดี 91:1-2


Comments are closed