ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018

ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าเพื่อพระสิริ
Predestined For Glory

“ดังเช่นในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์” (เอเฟซัส 1:4)

     ในฐานะคริสเตียนเราได้รับการเลือกในพระคริสต์ ก่อนการสร้างโลกเพื่อจะเป็นบริสุทธิ์และไม่มีข้อตำหนิต่อพระองค์ในความรัก
เราได้รับเลือกในพระองค์ก่อนการสร้างโลก ตั้งแต่เริ่มต้นของเวลา พระเจ้าทรงประทับตรารับรองว่าพระคริสต์จะเสด็จมาและทรงสิ้นพระชนม์เมื่อไร และจัดเตรียมความรอดไว้สำหรับโลกนี้ ทุกคนที่เข้ามาในพระองค์จะถูกยกขึ้นสู่พระสิริ นอกจากนี้เราไม่ได้รับการเลือกสรรในพระคริสต์เท่านั้น แต่เรายังไม่มีข้อตำหนิอีกด้วย “…เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์” (เอเฟซัส 1:4)

เราจะปราศจากตำหนิทั้งๆที่มีข้อผิดพลาด ความผิดพลาด และข้อผิดทุกอย่างของเราได้อย่างไร? พระเยซูทรงรับโทษของเราไป พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่บัดนี้พระเจ้าโปรดให้คืนดีกับพระองค์เองโดยความตายของพระกายที่เป็นเนื้อหนังของพระคริสต์ เพื่อจะถวายพวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ไร้มลทิน และปราศจากตำหนิเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์” (โคโลสี 1:21-22) พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อเราบนไม้กางเขนเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้รับมรดกแห่งความชอบธรรมของพระองค์ถูกทำให้ชอบธรรม บริสุทธิ์ ชำระให้บริสุทธิ์และไม่มีตำหนิ คุณไม่ต้องดิ้นรนเพื่อจะบริสุทธิ์หรือไร้ตำหนิ คุณไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะทำให้พระองค์ประทับใจเพื่อให้พระองค์ยอมรับคุณ พระองค์ทรงยอมรับคุณแล้ว

เอเฟซัส 1:5-6 กล่าวว่า “พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรัก ให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ ตามความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ เพื่อเป็นที่ยกย่องพระคุณอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ที่ทรงให้แก่เราเปล่าๆ ในพระเยซูที่พระองค์ทรงรัก” พระเจ้าทรงตั้งสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนที่จะสร้างโลกนี้ พระองค์วางแผนว่าคุณจะดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยพระสิริไม่มีความเจ็บป่วย ความล้มเหลว และความเสื่อมโทรมของโลกปัจจุบัน พระองค์ทรงวางแผนไว้ว่าคุณจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความดีของพระองค์ การแสดงออกถึงความชอบธรรมของพระองค์ และความรุ่งเรืองแห่งพระสิริของพระองค์ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาผู้ได้รับการสรรเสริญ ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ได้ทรงเลือกข้าพระองค์ในพระคริสต์ก่อนที่จะทรงสร้างโลกนี้ ข้าพระองค์บริสุทธิ์และปราศจากการตำหนิ เพราะพระเยซูทรงเอาโทษและความอับอายของข้าพระองค์ออกไป และทรงประทานพระสิริและความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีอิสระที่จะดำเนินชีวิตในความชอบธรรมและครอบครองในโลกนี้ในฐานะผู้ชนะและแชมป์เปี้ยน ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:30; เอเฟซัส 2:10; ยากอบ 1:18


Comments are closed