จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2016
“ถูกรับไว้ในฐานะผู้เป็นที่รัก”
“Accepted In The Beloved”

“ในพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งทรงโปรดประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์” (เอเฟซัส 1:4-6)

    พระเจ้าทรงเลือกเราก่อนที่ทรงวางรากฐานของโลก ให้บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิต่อหน้าพระองค์ในความรัก และได้กำหนดเราให้ได้รับการยอมรับในที่ประทับของพระองค์ เป็นส่วนของความชอบธรรมของพระองค์ในวิญญาณของเราได้ทำเพื่อเรา เราสามารถยืนอย่างกล้าหาญต่อพระพักตร์พระเจ้าได้โดยปราศจากความรู้สึกผิด ความด้อยค่า หรือการถูกกล่าวโทษ

ไม่ว่าคุณจะเคยอยู่ที่ไหนก็ตาม เคยทำอะไร หรืออยู่ในหุบเขาแห่งความบาปที่ลึกเพียงใด คุณได้รับการต้อนรับในพระเยซูคริสต์ คุณไม่ต้องวิ่งหนีจากพระเจ้าเพราะความบาปของคุณ จินตนาการถึงการเชื้อเชิญของพระองค์ในอิสยาห์ 1:18 พระองค์ตรัสว่า “มาเถิด ให้เราสู้ความกัน ถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดง ก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะ” พระองค์ไม่ได้โกรธคุณ ยอมจำนนต่อความชอบธรรมของพระองค์ รับเอาความรักของพระองค์ ไว้วางใจในพระองค์ด้วยชีวิตของคุณ และพระองค์จะทำให้ชีวิตของคุณยิ่งใหญ่

ตอนนี้เมื่อคุณได้บังเกิดใหม่แล้ว คุณอยู่ในพระคริสต์ พระองค์ได้ยอมรับคุณแล้ว คุณอยู่ในพระองค์ คุณอยู่ต่อหน้าพระองค์ ในที่ประทับของพระองค์ คุณไม่ต้องกลัว คุณมีอิสระในการเป็นตัวของตัวเอง คุณมีอิสระในการทำสิ่งต่างๆ เพื่อพระองค์ และมีชีวิตเพื่อพระองค์

บางคนยังมีดำเนินชีวิตของพวกเขาในความหวังที่ว่าพระเจ้าจะยอมรับพวกเขาบนพื้นฐานความดีในสิ่งที่พวกเขาทำ แต่นั่นจะไม่สำเร็จ! พระคำกล่าวว่า “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” (เอเฟซัส 2:8-9) ยิ่งไปกว่านั้น กาลาเทีย 2:16 กล่าวว่า “…โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้น ไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนชอบธรรมได้เลย” นั่นหมายถึงการถูกยอมรับและถูกประกาศว่าชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้า!

คุณไม่ต้องรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่แน่ใจในตำแหน่งของคุณกับพระเจ้า จงกล้าหาญ มั่นใจ เชื่อมั่น และยินดีว่าคุณเป็นของพระองค์ ว่าพระองค์ได้นำคุณเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้เลือกข้าพระองค์ก่อนการวางรากฐานของโลก ให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ ปราศจากตำหนิ และถูกยอมรับต่อพระพักตร์พระองค์ ตามน้ำพระทัยของพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินในความตระหนักรู้และความกล้าหาญว่าข้าพระองค์ถูกชำระแล้วและคืนดีกับพระองค์ ชื่นชมในความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ แด่การสรรเสริญและแด่พระสิริแห่งพระคุณพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:14-15; สดุดี 4:3-5; โคโลสี 4:2


Comments are closed