อาทิตย์ ที่ 12 เมษายน 2015

ถูกยกความผิดบาปทั้งหมด
Absolved Of All Guilt

“ฉะนั้นการลงโทษได้มาถึงทุกคนเพราะการละเมิดครั้งเดียวอย่างไร การกระทำอันชอบธรรมครั้งเดียว ก็นำการปลดปล่อยและชีวิตมาถึงทุกคนอย่างนั้น” (โรม 5:18)

    พระเยซูไม่ได้ปลดปล่อยเพียงแค่ความบาปของเรา พระองค์ยังทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมด้วย “คือพระเยซูผู้ทรงถูกมอบให้ถึงความตาย เพราะการล่วงละเมิดของเรา คือผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม” (โรม 4:25) การเป็นผู้ชอบธรรมหมายความว่าอย่างไร? หมายความว่าได้รับการประกาศให้ “ไม่มีความผิด” เราได้รับการยกบาปทั้งหมด! ในแง่ของความยุติธรรมในสายพระเนตรพระเจ้า คุณไม่เคยบาป ดังนั้นจึงไม่มีโทษสำหรับคุณ คุณอาจสงสัยว่า “สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไร?”

เหตุผลนั้นง่ายมาก คริสเตียนคือผู้ที่ถูกสร้างใหม่ 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” ผู้ที่ถูกสร้างใหม่นั้นคือสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เขาเป็นผู้ที่ไม่มีอดีต นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงสามารถประกาศว่าเขาเป็นคนที่ “ไม่มีความผิด” เพราะว่าไม่มีอะไรให้ตัดสินเนื่องจากเขามีชีวิตใหม่!

นี่คือแนวความคิดในเรื่องของความชอบธรรม ความชอบธรรมของเราไม่ใช่เพราะว่าพระเยซู “จ่ายราคา” เพื่อความบาปของเรา พระองค์ทรงทำเพื่อคนบาปทุกคนในโลกนี้ แต่คริสเตียนไม่ใช่คนบาป เขาคือผู้ที่ถูกสร้างใหม่

ผู้ที่ถูกสร้างใหม่นั้นไม่ใช่ผลผลิตจากการสิ้นพระชนม์และการฝังของพระคริสต์ แต่เนื่องจากการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์! คริสเตียนมาจากการเป็นขึ้นมาจากความตาย ทั้งโลกนี้ได้รับการจ่ายราคาโดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ แต่เมื่อคุณเชื่อในพระเยซู คุณถูกสร้างใหม่ คุณบังเกิดใหม่และถูกทำให้เป็นผู้ชอบธรรม! เราอ่านในโรม 4:25 ว่าพระองค์ถูกชุบให้เป็นขึ้นเพื่อความชอบธรรมของเรา

คุณเป็นคนชอบธรรมเพราะว่าคุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ นี่คือเหตุผลที่เราจะต้องบอกผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดให้มาหาพระคริสต์ เพราะว่าเมื่อพวกเขามา พวกเขาจะได้กลายเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ อดีตของพวกเขาจะจบลง และพวกเขาจะได้เกิดเข้าสู่ชีวิตใหม่ ถูกยกความผิดบาปทั้งหมด!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเดินในแสงสว่างแห่งความชอบธรรมของข้าพเจ้า ชื่นชมยินดีในชีวิตแห่งพระสิริและความชอบธรรมในพระคริสต์! ได้รับการชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อ ข้าพเจ้ามีสันติสุขในพระเจ้า ได้รับการประกาศว่าพ้นบาปทั้งสิ้น มีอิสระในการดำเนินชีวิตและรับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี และด้วยสง่าราศี ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 6:4; โรม 5:1


Comments are closed