จันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2015

ถูกปกครองโดยถ้อยคำ
Ruled By Words

“…ลิ้นก็เช่นเดียวกัน เป็นอวัยวะเล็กๆ และอวดอ้างเรื่องใหญ่ๆ จงดูเถิด ไฟนิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ให้ไหม้ได้หนอ และลิ้นนั้นก็เป็นไฟ ลิ้นเป็นโลกที่ไร้ธรรมในบรรดาอวัยวะของเรา เป็นเหตุให้ทั้งกายมลทินไปทำให้วัฏฏะแห่งชีวิตเผาไหม้…” (ยากอบ 3:2-6)

    ถ้าคุณต้องเผชิญกับความท้าทายที่ดูเหมือนไม่สามารถเอาชนะได้ ข้อความของพระเยซูในมาระโก 11:23-24 คือคำตอบที่คุณต้องการ ข้อพระคำกล่าวว่า “…ถ้าผู้ใดๆ จะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล’ และมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นตามนั้นจริง เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น” ในช่วงเวลาที่พระเยซูอยู่บนโลกนี้ พระองค์ได้พิสูจน์สิ่งนี้ พระองค์ได้สำแดงอำนาจเด็ดขาดของพระองค์เหนือสถานการณ์ในชีวิต รวมทั้งพลังธรรมชาติด้วย พระองค์ทำให้เราตระหนักว่าเราสามารถพูดกับสิ่งใดก็ได้ มีอิทธิพลเหนือทุกสิ่ง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยถ้อยคำของเรา

พระเยซูไม่ได้กล่าวเป็นคำอุปมาเมื่อพระองค์ตรัสว่า “…ถ้าผู้ใดๆ จะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล’ และมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นตามนั้นจริง เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น” พระองค์กำลังแสดงให้เราเห็นถึงความมีประสิทธิภาพของถ้อยคำของเรา เราปกครองโดยถ้อยคำ ดังเช่นถ้อยคำปกครองเรา ถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณกำหนดคุณภาพชีวิตที่คุณมี!

ไม่สำคัญว่าสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่นั้นเป็นอย่างไร คุณสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณได้! ดูถึงสิ่งที่ลิ้นถูกกล่าวถึงในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น ถูกเรียกว่าไฟ นั่นหมายความว่าด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ คุณทำให้ทุกสิ่งในชีวิตของคุณและให้ทางของคุณที่ไม่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไหม้ไป

ถ้อยคำของคุณปกครองชีวิตคุณ อย่าลืมในเรื่องนี้ สุภาษิต 18:20 กล่าวว่า “ท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขา เขาหนำใจเพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของตน” เป็นหน้าที่ของคุณที่จะรักษาตัวคุณเองในชีวิตแห่งชัยชนะโดยพูดถ้อยคำสร้างสรรค์แห่งความเชื่อ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ถ้อยคำแห่งความเชื่ออยู่ในใจและในปากของข้าพเจ้าในวันนี้ และเมื่อข้าพเจ้าพูดออกไป ภูเขาถูกเคลื่อนย้ายไป เนินเขาถูกทำให้ราบเรียบ และทางที่คดเคี้ยวถูกทำให้ตรงต่อหน้าข้าพเจ้า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพเจ้าเพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ภายในข้าพเจ้า และโดยฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำงานภายใน และผ่านทางข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสร้างชีวิตที่รุ่งเรืองและชัยชนะของข้าพเจ้า จากพระสิริสู่พระสิริ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 12:35-37


Comments are closed