ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2019

ถูกบังคับโดยความจริงของข่าวประเสริฐ
Compelled By The Truth Of The Gospel

เพราะว่าเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่แต่งขึ้นอย่างชาญฉลาด เมื่อเราได้ประกาศให้พวกท่านทราบถึงฤทธานุภาพ และการเสด็จกลับมาของ พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลาย แต่เราเป็นสักขีพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ (2 เปโตร 1:16)

    สิ่งแรกที่ควรบังคับคุณเกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ก็คือความจริงของข่าวประเสริฐ ข่าวประเสริฐไม่ได้เป็นข้อสันนิษฐานหรือเทพนิยายบางอย่าง เปโตรกล่าวว่า “เราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่แต่งขึ้นอย่างชาญฉลาด” นั่นข่าวประเสริฐนี้เป็นจริงและเป็นความจริง

ประการที่สอง สิ่งที่กล่าวไว้ในเนื้อหาของข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่บังคับใจมากที่สุด นั่นคือพระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอด และพระองค์เคยเป็นและทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าในความจริง นั่นคือพระเจ้าในสภาพเนื้อหนัง และพระองค์ได้ถูกตรึงที่ไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์เพื่อเรา พระองค์ทรงถูกฝังไว้และพระเจ้าได้ทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย และพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ และทุกสิ่งที่พระองค์ทำบนไม้กางเขนนั้นมีไว้สำหรับคนทั้งโลก

เมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ เราก็ตายในพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงถูกฝัง เราก็ถูกฝังในพระองค์ เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย เราก็ได้ถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายกับพระองค์ และเพราะพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ เราจึงมีชีวิต ฮาเลลูยา! นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อมั่นของเราเกี่ยวกับพระคริสต์และข่าวประเสริฐ! 2 โครินธ์ 5:21 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรม ของพระเจ้า ทางพระองค์”

ลองคิดถึงสิ่งนี้ นั่นคือคนที่ไม่รู้จักบาปถูกทำให้บาปเพื่อเรา เพื่อเราจะถูกทำให้เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระองค์ ดังนั้นเมื่อเราตายในบาป ตอนนี้ในพระองค์เรามีชีวิต! ช่างเป็นข้อความที่ดีจริงๆ! ในโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนสิ่งนี้แล้ว เป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา เป็นข่าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล!

ตอนนี้การคิดว่านี่คือข่าวประเสริฐที่อับราฮัมตั้งตารอคอย อิสอัคและยาโคบและพวกบรรพบุรุษรอคอยและเผยพระวจนะถึง! การคิดว่านี่คือข่าวประเสริฐที่เราได้โอบกอดเอาไว้ ที่ได้กลายเป็นความจริงต่อวิญญาณของเรา นี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก! มันเป็นบทเพลงที่ไม่รู้จักจบ เป็นสายน้ำที่ไหลไปตลอดกาล เป็นความชื่นชมยินดีที่ไม่รู้จบ

เมื่อคุณคิดถึงพระเยซูและความหมายของข่าวประเสริฐและทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อคุณ คุณควรถูกบังคับให้ประกาศมากกว่าที่เคยเป็น จงปฏิเสธที่จะเงียบ จงบอกเล่าในทุกที่

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ฉันถูกบังคับโดยความจริงของข่าวประเสริฐที่จะประกาศไปทั่วโลก ความกระตือรือร้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าผลักดันให้ฉันประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และหันมนุษย์ออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่าง และจากฤทธิ์อำนาจของซาตานเข้าหาพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเองกำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในตัวฉัน ด้วยฤทธิ์อำนาจและความปรารถนาของเขา เพื่อทำให้พระองค์ทรงปิติยินดี และทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่ง อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมโรม 1:16; ยอห์น 17:17


Comments are closed