วันเสาร์ที่ 27 เมษายน
ถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายและนั่งร่วมกับพระคริสต์
RISEN AND SEATED WITH CHRIST

“เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่ คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า” (โคโลสี 3:1)

     ในทางกฎหมายนั้นเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ผู้คนทั้งโลกก็ตายไปพร้อมกับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อมนุษย์ทุกคน อย่างไรก็ตามคริสเตียนไม่ได้เริ่มต้นที่ความตายของพระองค์ แต่ที่การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย คุณก็ได้ถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายพร้อมกับพระองค์ และคุณก็กลายเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ นั่นคือมีชีวิตกับพระเจ้า

คนที่ถูกสร้างใหม่คือผลแห่งการทรงไถ่ของพระองค์ (โรม 8:23) คุณได้ถูกนำออกมาจากความตาย ความตายฝ่ายวิญญาณ เข้าสู่ชีวิต! คุณกลับมามีชีวิตอีกครั้งกับพระคริสต์ด้วยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ เมื่อรู้ว่าคุณได้ถูกทำให้เป็นขึ้นมาพร้อมกับพระคริสต์และนั่งร่วมกับพระองค์ในสวรรคสถาน พระคัมภีร์กล่าวว่าคุณควรแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบน! จงมีการตระหนักรู้ของคนที่นั่งร่วมกับพระคริสต์ในสถานที่แห่งการครอบครอง พระสิริ และฤทธิ์อำนาจ! นี่เป็นสถานที่ที่ไม่มีความมืด ไม่มีความเจ็บป่วย ไม่มีความพ่ายแพ้ และไม่มีความเจ็บปวด นั่นคือสถานที่แห่งการครอบครองและสิทธิอำนาจอย่างแท้จริง

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูทรงประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า (พระหัตถ์ขวาแห่งฤทธิ์อำนาจ) นี่หมายความว่าพระองค์มีสิทธิอำนาจเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง นั่นคือทั่วทั้งสวรรค์และโลก แต่คุณรู้อะไรไหม? พระเจ้าได้ทรงทำให้เราเป็นขึ้นสู่พระสิริพร้อมกับพระคริสต์ซึ่งเรานั่งกับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์แห่งฤทธิ์อำนาจ การครอบครอง และพระบารมี (เอเฟซัส 2:6) เราครอบครองตำแหน่งเดียวกันของสิทธิอำนาจด้วยการเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่แทนพระองค์ ช่างเป็นความจริงที่เต็มไปด้วยพระพรจริงๆ!

คำอธิษฐาน

     ช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นั่งร่วมกับพระคริสต์ในสถานที่แห่งฤทธิ์อำนาจ เหนือเทพผู้ครอง และศักดิเทพ และอิทธิเทพ และเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั้น แต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย! ข้าพระองค์ทำหน้าที่จากสถานที่แห่งพระสิริ ฤทธิ์อำนาจ สิทธิอำนาจ และการครอบครองซึ่งแยกออกจากผลที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมของความบาป ความเสื่อมโทรม และความมืด ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มติม: เอเฟซัส 2:5-6; ฟิลิปปี 2:9-10


Comments are closed