วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2020                                                                                                                     

ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์
Crucified With Christ

จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า (โคโลสี 3:2-3)

ในขณะที่กำลังเติบโตเป็นอนุชนคริสเตียน ฉันได้ศึกษาเอกสารต่างๆ จากนักวิชาการพระคัมภีร์หลายคนที่เน้นแนวความคิดเรื่อง “การตายต่อตนเอง” ว่าเป็นแก่นแท้ของชีวิตคริสเตียน พวกเขาสอนว่าการทำสิ่งใดก็ตามที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยหรือเพื่อพัฒนาความชื่นชอบในเรื่องของพระเจ้า คุณต้องผ่านกระบวนการของ “การตายต่อตนเอง”

อย่างไรก็ตามในขณะที่ฉันศึกษาพระคัมภีร์ ฉันได้พบกับงานเขียนที่ได้รับการดลใจของเปาโลในโคโลสี 3 ว่าเราตายแล้วและชีวิตของเราซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า นั่นเปลี่ยนทุกสิ่งสำหรับฉัน ไม่มีความจำเป็นต้อง “ตายต่อตนเอง” นั่นคือเราได้ตายไปแล้ว ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้อง “ตาย” อีกครั้งเพื่อให้สามารถรับใช้พระเจ้าและกำหนดความคิดหรือความปรารถนาของเราในเรื่องฝ่ายวิญญาณ เราสามารถทำสิ่งนี้ได้ตามธรรมชาติในฐานะของคนที่ถูกสร้างใหม่โดยการกำหนดความปรารถนาของเรา

คุณสามารถใช้ความคิดของคุณในเรื่องของพระเจ้า บางคนพบว่าการทำกิจกรรมฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องที่ต้องลากจูง แต่นั่นไม่ใช่คุณ คุณรักที่จะอธิษฐาน คุณรักที่จะไปคริสตจักร ศึกษาและใคร่ครวญพระคำ เพราะว่าคุณรักพระองค์ คุณได้ตายต่อโลกนี้และโลกนี้ก็ตายต่อคุณ(กาลาเทีย 6:14) นี่คือชีวิตใหม่ในพระคริสต์ของคุณ จงดำเนินชีวิตนี้ในตอนนี้

โปรดสังเกตว่า โคโลสี 3:3 ไม่ได้บอกว่าคุณควรพยายามตายต่อโลกหรือต่อตนเอง แต่กล่าวว่า เพราะ​ว่า​ท่าน​ได้​ตาย​แล้ว…” (โคโลสี 3: 3) นี่หมายความว่าคุณเป็นคนที่ใหม่เอี่ยม เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน (2 โครินธ์ 5:17) ตายกับพระคริสต์จากพื้นฐานของโลกนี้ (โคโลสี 2:20)

คุณตายต่อความบาปและผลของมันแล้ว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผิดที่หาวันหยุด อดอาหาร “เพื่อตายต่อเนื้อหนัง” หรือใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอธิษฐาน หาวิธีที่คุณพยายามที่จะตายต่อตนเองเพื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัย สิ่งที่คุณควรทำก็คือรักพระองค์ รักแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ รักพระองค์สุดหัวใจและให้สิ่งต่างๆ ของพระวิญญาณมีความสำคัญต่อคุณมากกว่าสิ่งใดในโลกนี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระคุณและใจดี และพระองค์เป็นบุคคลที่ฉันรักมากที่สุด ด้วยสุดหัวใจและความกระตือรือร้น ฉันรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยวิญญาณของฉัน ด้วยการดำเนินชีวิตตามพระคำของพระองค์เหนือความบาปและผลกระทบที่ทำลายล้างของมัน ฉันเดินในพระสิริและความชอบธรรมของพระคริสต์ในชีวิตและความเป็นอมตะ ความชื่นชมยินดี สุขภาพ สันติสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความอุดมสมบูรณ์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โคโลสี 3:1-4; โคโลสี 2:20


Comments are closed