พฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2013

ถูกตรึงแทนที่เรา
Crucified In Our Place

“ผู้ทรงช่วยเราให้รอด และทรงให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การดีที่เราได้กระทำ แต่เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เอง และพระคุณซึ่งทรงประทานแก่เรา ในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มานั้น” (2 ทิโมธี 1:9)

    มีบางคนที่คิดว่าถ้าพวกเขาทำดีมากกว่าทำความชั่วแล้ว พระเจ้าจะยอมรับพวกเขา นั่นไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าคิด ความไม่บริสุทธิ์เพียงหยดเล็กๆ ในน้ำบริสุทธิ์จำนวนมากทำให้น้ำเหล่านั้นไม่บริสุทธิ์ไปด้วย ในลักษณะเดียวกัน “บาปเล็กๆ” ในชีวิตของมนุษย์ไม่สามารถถูกเอาชนะได้โดย “ความดี” มากมาย การปฏิบัติความชอบธรรมของคุณนั้นไม่สามารถเป็นคำตอบของคุณต่อพระพักตร์พระเจ้าได้

พระเยซูทรงจ่ายราคาแทนความบาปของเรา เอเฟซัส 2:8-9 กล่าวว่า “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” เมื่อพระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขน ความบาปของคุณถูกวางไว้ที่พระองค์ ผลก็คือ พระองค์ได้รับการลงโทษแทนคุณ และมอบความชอบธรรมของพระองค์แก่คุณ พระองค์ไม่ได้ถูกตรึงเพราะความผิดของพระองค์ ไม่ใช่ พระองค์ทรงถูกตรึงแทนที่เรา 2 โครินธ์ 5:21 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์”

นี่คือข้อความที่โลกนี้จำเป็นจะต้องได้ยิน พระเจ้าทรงรักโลก พระองค์ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)

ถ้าคุณเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และพระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อช่วยวิญญาณของคุณ ดังนั้นความรอดที่พระองค์ได้ทรงจ่ายราคาด้วยพระโลหิตของพระองค์จึงเป็นของคุณ! ไม่ว่ามนุษย์จะชั่วร้าย หรือมีความบาปมากเพียงใดก็ตาม ถ้าเขายอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า วิญญาณของเขาก็จะได้รับการสร้างใหม่ เขาก็จะกลายมาเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงตั้งข้าพระองค์ให้มีชีวิตที่มีสุขภาพดี มีความรุ่งเรือง ชัยชนะ และความชอบธรรม ผ่านทางการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และการคืนพระชนม์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 53:4-5; ยอห์น 1:29


Comments are closed