อาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2016

ถูกช่วยให้รอดเพื่อเหตุผลบางอย่าง
Saved For A Reason

“และบัดนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์ โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมา ผู้ได้ทรงกำจัดความตายให้สูญสิ้น และได้ทรงกระทำให้ชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐ” (2 ทิโมธี 1:10)

    ข้อความที่แท้จริงของคริสเตียนไม่ใช่เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด แน่นอนพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด แต่พระองค์ไม่ได้มาเพียงเพื่อจะช่วยเราเท่านั้น ถ้านั่นคือทั้งหมดที่พระองค์มาเพื่อทำ คงจะไม่เพียงพอสำหรับความชอบธรรม ในการเป็นคริสเตียนนั้น มีอะไรที่มากกว่าการถูกช่วยให้รอด

เฉลยธรรมบัญญัติ 6:23 ได้ให้กุญแจกับเราสู่วัตถุประสงค์ของพระเจ้า “แล้วพระองค์ได้ทรงพาเราออกมาจากที่นั่น เพื่อจะทรงนำเราเข้าไปในแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะประทานแก่บรรพบุรุษของเรา และประทานแผ่นดินนั้นแก่เรา” สังเกตในข้อนี้ว่าไม่ได้บอกว่า “พระองค์นำเราออกมาและนำเราเข้าไป” พระองค์นำเราออกมา (ช่วยเราให้รอด) เพื่อเหตุผลบางอย่าง “เพื่อจะทรงนำเราเข้าไป” การแสดงออกนี้เกี่ยวข้องกับคำคำเดียวนั่นก็คือ วัตถุประสงค์ แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด พระองค์ “นำเราเข้าไป” เพื่อที่จะประทานแผ่นดินแห่งมรดกให้กับเราและทำให้เรายิ่งใหญ่ เหมือนที่พระองค์ได้ตรัสกับอับราฮัม

พระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมว่า “เราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น” แต่ทายาทของเขาได้กลายเป็นทาสในอียิปต์ และนั่นไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ เมื่อถึงเวลาที่วัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของพวกเขาจะเป็นจริง ดังนั้นพวกเขาจะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ดังเช่นที่พระองค์ต้องการให้พวกเขาเป็น พระองค์ได้ทำให้เขาเป็นอิสระ นำเขาเข้าไปสู่สถานที่แห่งอิสรภาพ และประทานดินแดนให้แก่พวกเขา

เมื่อพระเยซูมา พระองค์ได้นำเราออกจากความบาปเพื่อที่เราจะได้รับความชอบธรรมของพระองค์ พระองค์นำเราออกมาจากความเจ็บปวดและความขาดแคลนเพื่อที่เราจะได้รับชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ ชีวิตที่จำเริญขึ้นและความมั่งคั่งอันสมบูรณ์ พระองค์ไม่ได้มาเพียงเพื่อจะช่วยเราให้รอดเท่านั้น พระองค์มาเพื่อที่ให้ “แผ่นดิน” แก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถมีชีวิตในความรุ่งเรือง สุขภาพ และความแข็งแรง ทุกวันในโลกนี้ และเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติพระสิริแด่พระองค์ โดยวิธีนั้น เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้เรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับมรดกของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ข้าพระองค์เป็นผู้ร่วมรับมรดกกับพระคริสต์ ดังนั้นข้าพระองค์จึงไม่มีทางขาดแคลน ข้าพระองค์ได้รับอย่างอุดมสมบูรณ์เพราะว่าข้าพระองค์เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ข้าพระองค์เป็นตัวแทนของอาณาจักรสวรรค์ที่อยู่บนโลกนี้ และข้าพระองค์นำคนมากมายมาถึงพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 1:11; โรม 8:16-17


Comments are closed