พุธ ที่ 8 ตุลาคม 2014

ถูกกำหนดไว้เพื่อความยิ่งใหญ่
Destined For Greatness

“อิสอัคได้หว่านพืชในดินแดนนั้น ในปีเดียวกันนั้นก็เก็บผลได้หนึ่งร้อยเท่า พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ท่าน อิสอัคก็จำเริญมีกำไรทวียิ่งขึ้นจนท่านเป็นคนมั่งมีมาก” (ปฐมกาล 26:12-13)

    อิสอัคได้รับคำสั่งจากพระเจ้าไม่ให้ออกจากเมืองของเขาไปที่อียิปต์เพราะการกันดารอาหารที่เกิดขึ้นในประเทศของเขา แน่นอนผู้คนต่างกำลังอพยพไปที่อียิปต์เพื่อรับการช่วยเหลือ และอิสอัคก็คิดที่จะทำเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้ตรัสกับเขาว่า “…อาศัยในแผ่นดินซึ่งเราจะบอกให้เจ้าเถิด อาศัยอยู่ในดินแดนนี้ แล้วเราจะอยู่กับเจ้าและอวยพรเจ้า เพราะว่าเราจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เจ้า และแก่เชื้อสายของเจ้า เราจะทำให้คำสาบานซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้านั้นสำเร็จ” (ปฐมกาล 26:2-3)

อิสอัคเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า และผลก็คือสิ่งที่เราได้เห็นในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น เขาจำเริญมีกำไรทวียิ่งขึ้นจนท่านเป็นคนมั่งมีมาก ชาวฟิลิสเตียอิจฉาเขาในที่ซึ่งเกิดการกันดารอาหาร พระเจ้าได้กำหนดอิสอัคไว้เพื่อความยิ่งใหญ่ และเขาเกือบจะต้องหลุดออกจากแผนการนั้นแล้วถ้าเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าและคงอยู่ในเมืองเกราร์

โดยการเดินตามพระวิญญาณของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ แม้ว่าคุณจะอยู่ที่ทางแยก จงปฏิเสธที่จะไปในเส้นทางที่คุณรู้ว่าเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับสิ่งที่พระเจ้าได้แสดงให้คุณเห็นหรือบอกกับคุณ ยอมจำนนต่อพระวิญญาณ เพราะว่ามีเพียงพระองค์เท่านั้นที่รู้และมีแผนการสำหรับความยิ่งใหญ่ ความรุ่งเรือง และความสำเร็จของคุณ ความยิ่งใหญ่ของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยที่ซึ่งคุณอยู่ หรือเชื่อชาติของคุณ แต่โดยสัญชาติในสวรรค์ของคุณ และพระคำของพระเจ้าที่ใส่ไว้ในวิญญาณของคุณ

ความยิ่งใหญ่คือมรดกของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ที่บ้าน ที่ทำงาน ที่โรงเรียน ฯลฯ จงตระหนักว่าคุณถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับความยิ่งใหญ่

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความยิ่งใหญ่ที่อยู่ในวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นเชื้อสายของอับราฮัม ดังนั้นข้าพระองค์จึงสำแดงความยิ่งใหญ่ ผ่านทางพระคำของพระองค์ และโดยพระวิญญาณ ความรุ่งเรือง ความสำเร็จ ชัยชนะ และความยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์เป็นที่ปรากฏ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 3:29; 2 เปโตร 3:1-2


Comments are closed