ศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2017
ถูกกำหนดไว้เพื่อความยิ่งใหญ่
Destined For Greatness

“อิสอัคหว่านพืชในดินแดนนั้น ในปีเดียวกันก็เก็บผลได้หนึ่งร้อยเท่า พระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่าน อิสอัคก็ร่ำรวยและมั่งมีขึ้นเรื่อยๆ จนท่านเป็นคนมั่งคั่ง”
(ปฐมกาล 26:12-13)

    อิสอัคได้รับคำสั่งจากพระเจ้า ว่าไม่ให้ออกไปจากประเทศของเขาเพื่อไปที่อียิปต์ เนื่องจากการกันดารอาหารในประเทศของเขา แน่นอนที่สุด ผู้คนต่างอพยพไปยังประเทศอียิปต์เพื่อรับการช่วยเหลือ และอิสอัคคิดจะทำเช่นนั้นเหมือนกัน แต่พระเจ้าได้ตรัสกับเขาว่า “…อาศัยในแผ่นดินซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าเถิด อาศัยอยู่ในดินแดนนี้ แล้วเราจะอยู่กับเจ้าและอวยพรเจ้า เพราะว่าเราจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เจ้า และแก่เชื้อสายของเจ้า เราจะทำให้คำสาบานซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้านั้นสำเร็จ” (ปฐมกาล 26:2-3)

อิสอัคทำตามคำสั่งของพระเจ้า และผลก็คือสิ่งที่เราได้เห็นในข้อพระคำตอนต้น เขาก็ร่ำรวยและมั่งมีขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นคนมั่งคั่ง จนกระทั่งชาวฟีลิสเตียอิจฉาเขาในดินแดนเดียวกันที่เต็มไปด้วยการกันดารอาหาร พระเจ้าได้กำหนดอิสอัคไว้เพื่อความยิ่งใหญ่ และเขาจะออกไปจากแผนนั้นถ้าหากเขาไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าให้คงอยู่ในเมืองเกราร์

ทำตามการทรงนำของพระวิญญาณของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ แม้ว่าคุณจะอยู่ที่ทางสามแพ่ง ปฏิเสธที่จะถูกทดลองให้ไปในทิศทางที่คุณรู้ว่าตรงข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าได้แสดงให้แก่คุณหรือบอกคุณ ยอมจำนนต่อพระวิญญาณ เพราะว่าพระองค์เพียงผู้เดียวที่ทราบถึงแผนการสำหรับความยิ่งใหญ่ ความรุ่งเรือง และความสำเร็จของคุณ ความยิ่งใหญ่ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยตำแหน่งที่คุณอยู่ หรือเชื้อชาติของคุณ แต่เป็นสมาชิกในสวรรค์ของคุณ และพระคำของพระเจ้าที่ใส่ไว้ในวิญญาณของคุณอย่างต่อเนื่อง

ความยิ่งใหญ่คือมรดกของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม: ที่ทำงาน ที่บ้าน ในโรงเรียน ฯลฯ จงมีความตระหนักรู้ว่าคุณถูกกำหนดไว้สำหรับความยิ่งใหญ่

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความยิ่งใหญ่ที่อยู่ในวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ดังนั้นข้าพระองค์สำแดงความยิ่งใหญ่ ผ่านทางพระคำของพระองค์ และโดยพระวิญญาณ ความรุ่งเรืองของข้าพระองค์ ความสำเร็จ ชัยชนะ และความยิ่งใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัด ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 3:29; 2 เปโตร 3:1-2


Comments are closed