พุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2015

ถวายร่างกายของคุณแด่พระองค์
Give Him Your Body

“พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย” (โรม 12:1)

    ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น เปาโลกำลังกล่าวกับ “พี่น้อง” คริสเตียน ไม่ใช่คนของโลกนี้! เปาโลกำชับให้พวกเขาถวายตัวของพวกเขาแด่พระเจ้า คุณจะต้องตระหนักว่าโดยการบังเกิดใหม่แล้วนั้น คุณได้ถูกซื้อมาด้วยราคาสูง ร่างกายของคุณเป็นของพระเจ้า พระองค์ให้คุณเป็นผู้อารักขาร่างกายนั้น คุณเป็นผู้ดูแลร่างกายที่เป็นของพระเจ้า “พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด” (1 โครินธ์ 6:20)

อย่ามอบร่างกายของคุณให้กับความบาป อย่ามอบร่างกายของคุณให้กับความชั่วร้าย อย่ามอบร่างกายของคุณให้กับราคะตัณหา หรือมารร้ายสำหรับกิจการของมัน อย่ามอบร่างกายของคุณให้กับความเจ็บป่วย จงมอบร่างกายของคุณให้กับพระเจ้า ให้พระองค์มีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะให้เกิดอะไรกับร่างกายของคุณ บอกพระองค์ว่า “พระเยซู ข้าพระองค์มอบร่างกายของข้าพระองค์แด่พระองค์ โปรดสำแดงพระองค์เองผ่านทางร่างกายของข้าพระองค์!” ถ้าคุณกล่าวสิ่งนี้จากใจต่อพระองค์ คุณจะประหลาดใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ พระสิริของพระองค์จะปรากฏภายในคุณ!

สิ่งนี้ทำให้นึกถึงเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้อ่านเมื่อหลายปีมาแล้ว มีคริสเตียนคนหนึ่งอยู่บนรถไฟ และมีอีกสองคนต้องการเล่นเกมจึงมาหาเขาและชวนเขาเล่น เพราะว่าจะต้องมีสามคนถึงเล่นเกมนั้นได้ “โอ ฉันอยากเล่นกับพวกคุณนะ แต่ฉันไม่ได้เอามือมาด้วย” คริสเตียนคนนั้นกล่าวกับพวกเขา ทั้งสองคนงงงวยเป็นอย่างมาก พวกเขาสามารถเห็นแขนของคนนั้น พวกเขาจึงกล่าวกับคริสเตียนคนนั้นว่า “แต่นั่นคือมือของคุณไม่ใช่หรือ” และชี้ไปที่มือทั้งสองของเขา

คริสเตียนคนนั้นกล่าวว่า “โอ ฉันต้องขอโทษด้วย นั่นไม่ใช่มือของฉัน! ร่างกายของฉันเป็นของพระเยซู ไม่ได้เป็นของฉันอีกต่อไป ฉันมีไว้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ นั่นคือเหตุผลที่ฉันบอกว่าฉันไม่มีมือ” หลังจากนั้นชายคนนั้นได้ประกาศข่าวประเสริฐกับชายทั้งสองและนำเขาให้ต้อนรับพระคริสต์ พระคำของพระเจ้าได้ประทานสติปัญญากับเขาที่จะคิดแบบนั้น และใช้โอกาสในการนำวิญญาณและถวายเกียรติแด่พระเจ้า นั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่ข้าพระองค์ได้ถวายตัวของข้าพระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ และเป็นที่ยอมรับต่อพระองค์ ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะมอบร่างกายของข้าพระองค์ให้กับความบาป ความชั่วร้าย ตัณหา ความเจ็บป่วย หรือมารร้าย ร่างกายของข้าพระองค์เป็นของพระองค์ ความชอบธรรมของพระองค์สำแดงอยู่ภายใน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ซามูเอล 12:24; 1 โครินธ์ 6:19-20


Comments are closed