เสาร์ ที่ 31 มกราคม 2015

ต้นไม้แห่งความชอบธรรม!
Trees Of Righteousness!

“เพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในศิโยน เพื่อประทานมาลัยแทนขี้เถ้าให้เขา น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอย เพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นก่อหลวงแห่งความชอบธรรม ที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์” (อิสยาห์ 61:3)

    พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในธรรมศาลาในวันหนึ่งและถูกเลือกให้อ่านข้อพระคัมภีร์ พระองค์เปิดไปที่พระธรรมอิสยาห์ อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนต้น และสรุปโดยกล่าวกับประชาชนว่า “…คัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สำเร็จในวันนี้แล้ว” (ลูกา 4:21)

วันนี้ ข้อพระคัมภีร์เดียวกันนี้ได้สำเร็จภายในเรา ผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ พระเจ้าได้สร้างต้นไม้แห่งความชอบธรรมขึ้นภายในเราแต่ละคน เราคือต้นไม้ของพระเจ้า พระองค์ทรงปลูกเราในสวนของพระองค์ และทำให้เราเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์ 1 โครินธ์ 3:9 บอกเราว่า “…เราทั้งหลายร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้า ท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้า และเป็นตึกของพระองค์” หมายความว่าในฐานะคริสเตียน เราคือสวนของพระเจ้า และในสวนนั้น มีทั้งต้นไม้และหญ้า เศคาริยาห์ 10:1 กล่าวว่า “จงขอฝนจากพระเจ้า ในฤดูฝนชุกปลายฤดู ขอจากพระเจ้าผู้ทรงปั้นเมฆพายุ ผู้ทรงประทานห่าฝนแก่มนุษย์ และผักในทุ่งนาแก่ทุกคน” สังเกตว่าฝนจะถูกทำให้ตกลงมาเหนือต้นหญ้าทุกต้น แต่เราเป็นต้นไม้ เราอยู่ในสวนของพระเจ้า ในฐานะผู้ร่วมงานของพระองค์ ในฐานะต้นไม้แห่งความชอบธรรม ทำให้เกิดต้นไม้แห่งความชอบธรรมอื่นๆ

ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าซึ่งเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรม ทำให้เกิดต้นไม้แห่งความชอบธรรมอื่นๆ และเราได้กลายเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรม เราจึงเป็นสวนที่เกิดผล และโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ เราทุกคนจึงทวีคูณอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นป่า พระเยซูเมื่อเราอ่านจากอิสยาห์ 61 กล่าวว่าพระคัมภีร์ถูกทำให้สำเร็จในวันเวลาของพระองค์ เวลานี้พระเยซูคริสต์ได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ และเราเดินในรองเท้าของพระองค์ ในรอยเท้าของพระองค์ เราเป็นผู้ที่พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยในวันนี้ และเหมือนพระเยซูที่ได้ตรัสไว้แล้ว เราก็สามารถกล่าวด้วยเช่นกันในวันนี้ว่า “พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ และร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรือนจำออก ให้แก่ผู้ที่ถูกจำจอง”

นั่นคือข้อความของเราไปยังโลกนี้ พระองค์ส่งเราออกไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ และนำคนออกจากการจองจำและออกจากความมืด เพื่อเล้าโลมคนที่ชอกช้ำ นั่นคือสิ่งที่เราทำในฐานะต้นไม้แห่งความชอบธรรม เราออกผลแห่งความชอบธรรม

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรม ถูกปลูกโดยพระเจ้า ไม่ว่าลมจะพัดมาแรงแค่ไหน ชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว เพราะว่าข้าพเจ้าหยั่งรากลงในพระคริสต์ ข้าพเจ้าไม่เคยเสียขวัญหรือเสียเปรียบ เพราะว่าข้าพเจ้าคือต้นไม้ของพระเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 1:11


Comments are closed