อาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2015

“ต้นไม้ต้นหนื่งสามารถทำให้เกิดป่าได้!”
“A Tree Can Make A Forest!”

“จนกว่าพระวิญญาณจะเทลงมาบนเราจากเบื้องบน และถิ่นทุรกันดารกลายเป็นสวนผลไม้ และสวนผลไม้นั้นจะถือว่าเป็นป่า” (อิสยาห์ 32:15)

    บ่อยครั้งที่มีคำกล่าวว่า “ต้นไม้ต้นหนึ่งไม่สามารถทำให้เกิดป่าได้” แต่พระคำของพระเจ้าสอนตรงกันข้าม ในฐานะคริสเตียน เราคือต้นไม้แห่งความชอบธรรม และต้นไม้ทุกต้นสามารถเป็นป่าได้ผ่านการเจิม! พระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งคุณ และทุกสิ่งที่คุณลงมือทำนั้นก็ได้รับการเจิมให้เกิดผล คุณไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป คุณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีการเจิมอยู่บนชีวิตของคุณเพื่อการเติบโต เพิ่มพูน และขยายออกไป

ในฐานะต้นไม้แห่งความชอบธรรม เราเกิดผลแห่งความชอบธรรม คุณได้รับการสถาปนาในศิโยนให้เกิดผลดีในทุกสิ่ง ได้รับการเจิมตั้งให้ส่องสว่างพระสิริของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวไว้เกี่ยวกับผู้ชอบธรรมว่า “เขาจะเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็จะไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จะจำเริญขึ้น” (สดุดี 1:3) พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าทุกสิ่งที่คุณทำจะทวีคูณ เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่ง พระประสงค์ของพระเจ้าคือการที่คุณจะเป็นผืนป่า!

ความสามารถนั้นอยู่ภายในคุณที่จะกลายเป็นผืนป่า และพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่จะทำให้คุณสามารถทำได้มากขึ้น! พระองค์คือผู้ที่สามารถเปลี่ยนถิ่นทุรกันดารของคุณให้กลายเป็นสวนที่เกิดผล คุณคือคำพยานแห่งการเพิ่มพูน ขยาย และเกิดผล ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม

คุณเป็นสวนที่เกิดผลแล้ว แต่ข้าพเจ้าต้องการให้คุณสังเกตถึงข้อพระคัมภีร์ตอนต้นอีกครั้ง สวนที่เกิดผลจะถือว่าเป็นป่า ในป่านั้นมีทั้งต้นไม้และหญ้า แต่คุณเป็นต้นไม้ ต้นไม้แห่งความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงปลูก เมื่อคุณซึ่งเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรมผลิตต้นไม้แห่งความชอบธรรมอื่นๆ เราก็จะมีสวนที่เกิดผล และโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราทวีคูณอย่างต่อเนื่อง สวนนั้นก็จะกลายเป็นป่า

นี่คือสิ่งที่เราทำเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐ และนำชายและหญิงมากมายเข้าสู่ความชอบธรรม เราทำให้พวกเขาเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรม และเป็นผู้ที่จะทำให้เกิดต้นไม้แห่งความชอบธรรมอื่นๆ ต่อไป

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา วิญญาณของข้าพระองค์ทำงานอย่างมากภายในข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์เกิดผลมากขึ้นในการงานแห่งความชอบธรรมของข้าพระองค์! ข้าพระองค์เป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรม ทำให้เกิดต้นไม้แห่งความชอบธรรมอื่นๆ ข้าพระองค์ได้รับฤทธิ์เดชให้ทำสิ่งที่ไม่ธรรมดา และข้าพระองค์ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยทางพระวิญญาณ และโดยฤทธิ์เดชจากพระคำของพระองค์ เพื่อถวายพระสิริแด่พระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน!

ศึกษาเพิ่มเติม: เศคาริยาห์ 10:1; 2 โครินธ์ 6:1


Comments are closed