พฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2016

ตีกรอบชีวิตของคุณและคิดด้วยพระคำ
Frame Your Life And Thinking With The Word
“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม”
(2 ทิโมธี 3:16)

    พระคำมีประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดของคุณ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการ พระองค์ปรารถนาที่จะเปลี่ยนความเห็นของคุณเกี่ยวกับพระองค์ เกี่ยวกับคนอื่น เกี่ยวกับโลกนี้ ภาพที่คุณเห็นเกี่ยวกับชีวิต และแม้แต่เกี่ยวกับตัวคุณเอง พระองค์ต้องการให้คุณคิดอย่างถูกต้องตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีความกลัวในชีวิตของคุณ พระองค์ต้องการให้คุณแทนที่ความกลัวนั้นด้วยความเชื่อ ความกล้าหาญ และความมั่นใจ 2 ทิโมธี 1:7 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เรา แต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพ ความรัก และการบังคับตนเองแก่เรา”

พระคำเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหา ดังนั้นคุณต้องไว้วางใจในพระคำของพระเจ้า พระเจ้าได้ประทานพระวจนะคำให้แก่คุณเพื่อให้คุณอยู่บนทางที่ถูกต้อง ทางแห่งพระสิริและความชอบธรรมของพระองค์ พระองค์ประทานพระคำของพระองค์เพื่อให้คุณใช้ในการเดินไปในชีวิตของคุณในชัยชนะและความสำเร็จ อิสยาห์ 30:21กล่าวว่า “และเมื่อท่านหันไปทางขวา หรือหันไปทางซ้าย หูของท่านจะได้ยินคำพูดจากข้างหลังท่านว่า “นี่เป็นหนทาง จงเดินในทางนี้”” พระองค์ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของคุณ วิธีที่คุณหาเหตุผล และรักษาคุณให้อยู่ในทางแห่งน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีให้กับคุณ ผ่านทางพระคำของพระองค์

โรม 12:2 กล่าวว่า “อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” วิธีหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณ และชีวิตของคุณให้มีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไปคือผ่านทางภาวนา ในขณะที่คุณภาวนาพระคำ ชีวิตของคุณได้รับการตั้งโปรแกรมเพื่อความสำเร็จ และความคิดของคุณถูกยกขึ้นให้อยู่ในระดับเดียวกับพระเจ้า นั่นเป็นเพราะว่าพระคำได้ทำงานในชีวิตของคุณ พระคำช่วยให้คุณตีกรอบชีวิตและความคิดของคุณให้อยู่ในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้า

1 ทิโมธี 4:15 กล่าวว่า “จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่าน” เมื่อคุณยอมจำนนต่อพระคำและให้พระคำมีพลังในชีวิตของคุณ คุณจะมีประสบการณ์กับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่า เพิ่มพูนด้วยสง่าราศี ความยอดเยี่ยม และความงดงามของพระสิริในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์และความคิดของข้าพระองค์ ขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำของพระองค์ในวันนี้ หัวใจของข้าพระองค์เต็มล้นด้วยความคิดที่ยอดเยี่ยม ชัยชนะและการครอบครอง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:2; เอเฟซัส 3:20


Comments are closed