อาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน 2016

ติดตามพระคำ
Follow The Word
พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่ศรัทธาในพระองค์แล้วว่า “ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเรา ท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริง” (ยอห์น 8:31)

    บางคนอาจกล่าวว่า “ข้าพเจ้าติดตามพระคริสต์” แต่แท้จริงแล้ว คุณติดตามพระเยซูอย่างไร? คุณติดตามพระองค์ในพระคำ ผ่านทางพระคำ และโดยพระคำ สิ่งที่พิสูจน์ว่าคุณติดตามพระองค์คือการทำตามพระคำของพระองค์ ดำเนินชีวิตโดยพระคำ พระองค์ตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” (ยอห์น 14:15) พระเยซูและพระคำเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นในการรักพระองค์นั้นคือการทำตามพระคำของพระองค์ทุกเวลา

มีคนที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ข้าพเจ้าทำ ถ้าข้าพเจ้าได้ยินเสียงของพระเจ้า” คนเช่นนั้นไม่ได้ตระหนักว่าพระเจ้าได้ตรัสไว้ทั้งหมดแล้วแก่ลูกของพระองค์ ผ่านทางพระคำที่ถูกเขียนไว้ คือพระคัมภีร์ ถ้าคุณต้องการได้ยินเสียงของพระองค์ในวันนี้ ศึกษาพระคำ นั่นคือเสียงของพระบิดา เสียงของพระเยซู และเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ถ้าคุณไม่ทำตาม หรือดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระเจ้า แม้ว่าพระเจ้าจะตรัสกับคุณจากสวรรค์ ก็ไม่แตกต่างอะไร คุณก็จะไม่ทำตามอยู่ดี ทุกสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสนั้นจะสอดคล้องกับพระคัมภีร์เสมอ พระคำคือหัวข้อที่พระองค์ได้ระบายลมปรานมาให้แก่เราเพื่อให้เราดำเนินชีวิตตาม “พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม” (2 ทิโมธี 3:16)

ดำเนินชีวิตโดยพระคำ และคุณจะไม่มีทางที่จะหลงทาง เพราะว่าพระคำของพระเจ้าคือแสงสว่าง พระคำประทานหนทางแห่งชีวิตแก่คุณ และเป็นแนวความคิดที่ถูกต้อง จงดำเนินชีวิตอย่างมีวัตถุประสงค์และจดจ่อผ่านทางพระคำ อย่าดำเนินชีวิตโดยการจิตนาการณ์ การสังเกต การสมมุติฐาน หรือสติปัญญาของโลกนี้ ติดตามพระคำ และคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์เป็นโคมส่องเท้าของข้าพระองค์ และเป็นแสงสว่างแก่ทางของข้าพระองค์! ข้าพระองค์ไม่ได้ทำตามสติปัญญาของโลกนี้ เพราะพระคริสต์ทรงเป็นสติปัญญาของข้าพระองค์ หัวใจของข้าพระองค์เปิดออกเพื่อรับคำแนะนำจากพระคำของพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์เดินไปในทางแห่งน้ำพระทัยและวัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม : ยอห์น 1:1-3; ยากอบ 1:22-25


Comments are closed