เสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2017
ตำแหน่งและสิทธิอำนาจของคุณในพระองค์
Your Position And Authority In Him
“และพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์” (เอเฟซัส 2:6)

    มีสิ่งมากมายที่เราสามารถทำเมื่อเราใช้ความจริงที่ลึกซึ้งซึ่งได้เปิดเผยไว้ในข้อพระคำตอนต้น คริสเตียนหลายคนนิ่งเงียบเกี่ยวกับเรื่องมากมาย ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้หรือต้องเป็นผู้ถูกกระทำเสมอในชีวิต ถ้าเพียงแต่เขาค้นพบตำแหน่งและความสามารถของเขาในพระคริสต์ พระสิริและฤทธิ์เดชที่พวกเขามีในพระนามของพระองค์ สิ่งต่างๆ ก็จะแตกต่างออกไป

เรานั่งอยู่กับพระคริสต์ในที่ของฤทธิ์เดช ในตำแหน่งของสิทธิอำนาจ นี่ไม่ใช่นิทาน เรามีการครอบครองของพระองค์ พระองค์ได้ให้สิทธิที่ถูกต้องของพระองค์แก่เรา เช่นเดียวกับความสามารถในการใช้พระนามของพระองค์เป็นเครื่องมือ พระนามนั้นยิ่งใหญ่กว่ารัฐบาลทุกรัฐบาล สถานที่ ชื่อ หรือตำแหน่งที่คนเอ่ยขึ้น ทั้งในโลกนี้และโลกที่กำลังจะมาถึง พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าเหนือทุกสิ่ง และเป็นพระเจ้าของทุกชีวิต

ด้วยความรู้นี้ คุณสามารถ และควรที่จะหยุดสงคราม โรคระบาด ความชั่วร้าย และสิ่งที่มารซาตานและสมุนของมันทำในโลกนี้ สดุดี 46:9 กล่าวว่า “พระองค์ทรงให้สงครามสงบจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก…” ในการหยุดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย พระเยซูตรัสว่า “เราบอกพวกท่านอีกว่า ถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลก พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้” (มัทธิว 18:19) จงใช้สิ่งนี้

เราเป็นผู้ที่กำหนดสิ่งต่างๆ! ใช้สิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชของพระนามของพระองค์ในการอธิษฐานที่ทำให้ชีวิตของคุณยิ่งใหญ่ ใช้สิ่งนี้ในการทำให้เกิดสันติสุขในบ้านของคุณ หมู่บ้านของคุณ จังหวัด และประเทศ ใช้สิ่งนี้ในการทำให้เกิดความชอบธรรม และสถาปนาน้ำพระทัยของพระเจ้าในโลกของคุณ มาร่วมกันกับผู้เชื่อหรือแม้แต่ภรรยาของคุณในการเห็นพ้องในบางสิ่งที่คุณต้องการจะทำ หรือสถานการณ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ประกาศในพระนามพระเยซู สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานของตำแหน่งและสิทธิอำนาจของคุณในพระคริสต์ และคุณจะมีคำพยาน สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับตำแหน่ง สิทธิอำนาจ และความสามารถของข้าพระองค์ในพระคริสต์! ข้าพระองค์นั่งร่วมกับพระคริสต์ในสวรรค์สถาน เหนือความยากลำบาก ปัญหา อิทธิพลที่ไม่ดีของโลกนี้ ข้าพระองค์ครอบครองและมีชัยเหนือสถานการณ์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:5-6; ฟีลิปปี 2:9-10


Comments are closed