วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019
ตามแบบของพระองค์
In Likeness Of Him

จงธรรมชาติใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง (เอเฟซัส 4:24 ฉบับ NLT)

     ในเอเฟซัส 5:1 เราได้รับคำเตือนให้เป็น “ผู้เลียนแบบของพระเจ้า” ในฐานะบุตรที่รักของพระองค์ สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะเรามีชีวิตและธรรมชาติของพระองค์อยู่ในเรา ดังนั้นเราจึงสามารถพูดเหมือนพระองค์ รักเหมือนพระองค์ และเดินในการครอบครองและการปกครองอย่างสมบูรณ์ในแผ่นดินโลกนี้อย่างที่พระเยซูได้เคยทำ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17)

เมื่อบังเกิดใหม่คุณบังเกิดตามแบบของพระเยซู ผู้เป็นอาดัมคนที่ 2 นั่นคือคุณได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบของพระองค์ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว…” คนที่ถูกสร้างใหม่นี้บังเกิดใหม่ตามพระฉายาของพระเจ้า (โคโลสี 3:10) ดังนั้นคุณจึงเป็นคนใหม่ที่มีธรรมชาติของพระเจ้า นี่คือเหตุผลที่คุณสามารถเลียนแบบ
พระคริสต์ ไม่ว่าคุณจะฝึกลิงหรือลิงชิมแปนซีให้ปฏิบัติตัวเหมือนมนุษย์มากเท่าไร มันก็ไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้ เพราะว่ามันไม่มีธรรมชาติของมนุษย์ ในการที่จะเป็นมนุษย์ได้นั้นคุณต้องเกิดมาเป็นอย่างนั้น

จงระลึกถึงบุตรชายทั้ง 7 คนของเสวาที่พยายามเลียนแบบเปาโลโดยการขับผีถึงแม้ว่าพวกเขาไม่ได้บังเกิดใหม่ พวกเขาไม่มีชีวิตของพระคริสต์ในพวกเขา พระคัมภีร์กล่าวว่า “…แล้วคนที่มีผีสิงนั้นก็กระโดดใส่คนเหล่านั้นและต่อสู้เอาชนะพวกเขาจนเขาต้องหนีออกจากบ้านนั้นในสภาพเปลือยกายและบาดเจ็บ” (กิจการ 19:13-16)

เฉพาะผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วและมีธรรมชาติของพระเจ้าเท่านั้นที่มีสิทธิ์และสิทธิอำนาจที่จะขับผีออกได้ในพระนามของพระเยซู
พระเยซูทรงขับผี พระองค์ทรงประทานสิทธิอำนาจให้แก่เราในพระนามของพระองค์ พระองค์ตรัสไว้ในยอห์น 14:12 ว่า “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า คนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วย และเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก…”

นอกจากนี้คุณจะต้องเลียนแบบพระองค์ด้วยการดำเนินชีวิตในความรัก เอเฟซัส 5:2 กล่าวว่า “และจงดำเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักเรา และประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาที่ทรงโปรดปรานแด่พระเจ้า”

จงสำแดงความรักต่อคนในโลกของคุณ ไม่ว่าคุณจะคิดว่าพวกเขาสมควรจะได้รับหรือไม่ นั่นคือการเป็นเหมือนพระบิดาในสวรรค์ของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของ พระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกัน และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม” (มัทธิว 5:45) ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ร่วมส่วนและผู้มีส่วนร่วมในธรรมชาติของพระเจ้า ธรรมชาติของพระเจ้าทำให้ข้าพระองค์ปฏิบัติตัวเหมือนพระองค์ พูดเหมือนพระองค์ และคิดเหมือนพระองค์ นั่นคือความงดงามและความเห็นอกเห็นใจของพระเยซูได้ถูกเห็นและสำแดงออกผ่านข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:17; เอเฟซัส 5:1; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed