ศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2014

ตั้งโปรแกรมใหม่ผ่านทางพระคำ
A Reprogramming Through The Word

“อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

    พระคำของพระเจ้าให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการ: สุขภาพ ความยินดี ความมั่งคั่ง ความรุ่งเรือง พระคุณ สติปัญญา และทุกสิ่งที่ความตายและการเป็นขึ้นอย่างมีชัยชนะของพระคริสต์ได้ประทานให้แก่เราในฐานะที่เป็นคริสเตียน นั่นคือสิ่งที่ใจความสำคัญของความรอด ด้วยความรู้ถึงพระคำของพระเจ้าในวิญญาณของคุณ คุณมีสิ่งที่สามารถสร้างทุกสิ่งที่คุณต้องการได้

ที่บ่อน้ำในสะมาเรีย พระเยซูได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งและขอดื่มน้ำจากเธอ แต่โดยสังเกตว่าพระองค์เป็นคนยิว ผู้หญิงคนนั้นบอกพระองค์ว่าพวกเขาไม่มีอะไรที่ร่วมกัน และโดยเหตุผลทางเชื้อชาติจึงได้ปฏิเสธ แล้วพระเยซูตรัสตอบว่า “…ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้น จะไม่กระหายอีกเลย น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้น จะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 4:13-14) พระเยซูทราบว่าพระองค์สามารถให้บางสิ่งแก่เธอเพื่อทำให้เธอไม่ต้องกระหายอีก นั่นก็คือพระคำ โดยพระคำ เธอจะสามารถสร้างสิ่งใดก็ตามที่เธอปรารถนา

บ่อยครั้งเมื่อผู้คนเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก สิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือการรักษาโดยพระคำ หรือที่ข้าพเจ้าเรียกว่าการ “บริโภคพระคำ” พวกเขาจะต้องได้ยินพระคำของพระเจ้า และศึกษาพระคำโดยใช้เวลาระยะหนึ่ง จนกระทั่งพระคำได้กำจัดแนวความคิดที่ผิดให้หมดไป และตั้งโปรแกรมพวกเขาใหม่เพื่อความสำเร็จ ถ้านั่นไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเพื่อพวกเขา สถานการณ์ของพวกเขาจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้

บางครั้งเมื่อผู้คนมีความเจ็บป่วยในร่างกายของพวกเขา ปัญหาที่แท้จริงมีมากกว่าอาการที่แสดงออกมาทางร่างกายของเขา ความรู้สึกเจ็บปวดอาจออกมาจากจิตใจของเขา มีความแตกต่างระหว่างความเจ็บป่วยทางจิตใจ และความเจ็บป่วยทางร่างกาย ดังนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาได้รับการรักษาให้หายในร่างกายของพวกเขา ความเจ็บป่วยยังคงมีต่อไป เพราะว่าปัญหาที่แท้จริงคือจิตใจ การแก้ปัญหาคือการตั้งโปรแกรมจิตใจของพวกเขาใหม่ผ่านทางพระคำเพื่อการรักษาให้หายดี

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์ได้มาถึงข้าพระองค์ในวันนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจของข้าพระองค์ ตั้งโปรแกรมข้าพระองค์ใหม่เพื่อชีวิตแห่งชัยชนะ ความเชื่อของข้าพระองค์ในพระคำมีชัยชนะในวันนี้และตลอดไป เหนือสถานการณ์ทุกอย่าง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 20:32; ฮีบรู 4:12


Comments are closed