พุธ ที่ 27 มิถุนายน 2018
ตัวใหม่ของคุณ
A New YOU

เรารู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป (โรม 6:6-7)

     พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิด พระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ (พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ) และพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์” (เอเฟซัส 2:4-6) เมื่อพระคริสต์สิ้นพระชนม์เราตายร่วมกับพระองค์ เมื่อพระองค์ถูกฝังเราถูกฝังกับพระองค์ เมื่อพระเจ้าชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตาย เราก็เป็นขึ้นจากความตายร่วมกับพระองค์ด้วย เราอยู่ในพระองค์ในความตายของพระองค์ ในการถูกฝัง และการเป็นขึ้นจากความตาย

โรม 4:24-25 กล่าวว่า “แต่สำหรับเราด้วย ที่ทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรม นั้น ไม่ได้เขียนไว้สำหรับท่านแต่ผู้เดียว แต่สำหรับเราด้วย ที่ทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรม คือเราที่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นขึ้นจากความตาย คือพระเยซูผู้ทรงถูกมอบให้ถึงความตาย เพราะการล่วงละเมิดของเรา คือผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม” เราไม่ได้รับความชอบธรรมเพราะการตายของพระองค์ แต่เพราะการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ได้ฟื้นจากความตาย เป็นคนใหม่ บังเกิดใหม่

พระเยซูคริสต์ เป็นผู้นำในการถูกสร้างใหม่ พระองค์เป็นขึ้นสู่ชีวิตใหม่ ดังนั้น พระคัมภีร์กล่าวว่า “ฉะนั้น ถ้าใครอยู่อยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17) การถูกสร้างใหม่นี้ไม่มีอดีต ไม่มีความบาปในพระองค์ การฟื้นจากความตายของพระองค์ได้ให้ชีวิตใหม่แก่คุณ คุณไม่ใช่ตัวเก่าที่ทำบาป ตัวเก่านั้นได้ตายไปแล้ว ฮาเลลูยา!

ตัวใหม่ของคุณได้บังเกิด เมื่อพระเยซูฟื้นจากความตาย “เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” (โรม 6:4) สาธุการแด่พระเจ้า

คำอธิษฐาน

     สาธุการแด่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่ข้าพระองค์ได้รับผ่านทางการฟื้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ เมื่อพระคริสต์ฟื้นจากความตาย ข้าพระองค์ก็ฟื้นขึ้นมีชีวิตใหม่ร่วมกับพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จึงดำเนินชีวิตใหม่นี้ด้วยการเป็นผู้ปกครองและครอบครองในชีวิต เหมือนหนึ่งเป็นกษัตริย์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 6:4-5; 1 โครินธิ์ 6:11


Comments are closed