วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020

ตัวแทนของเราในความตายและการเป็นขึ้นมาจากความตาย
Our Substitute In Death And Resurrection

แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่าน… (อิสยาห์ 53:5)

พระเยซูเจ้าทรงทนทุกข์และทนต่อความเจ็บปวดและความอับอายบนไม้กางเขน ไม่ใช่เพราะความผิดบาปของพระองค์หรือเพื่อพระองค์เอง แต่เพื่อเรา พระองค์เข้ามาแทนที่เราและแบกรับการลงโทษของความบาปแทนเรา ขณะที่อยู่บนไม้กางเขน แบกรับภาระความบาปของเรา พระองค์ร้องออกมาด้วยความปวดร้าวว่า “…พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ ไฉน​ทรง​ทอดทิ้ง​ข้า​พระ​องค์​เสีย?” (มาระโก 15:34)

พระเจ้าทรงหันหลังให้กับพระเยซูเนื่องจากความบาปของเราได้ถูกวางไว้บนพระองค์ ฮาบากุก 1:13 บอกเราว่าพระเจ้าบริสุทธิ์และไม่มองความชั่วร้าย การแยกออกจากพระบิดาเนื่องจากความผิดบาปของเราคือสิ่งที่พระเยซูไม่เคยต้องการ ซึ่งพระองค์ทรงอธิษฐานในสวนเกทเสมนีว่า พระ​บิดา​เจ้า​ข้า ถ้า​พระ​องค์​พอ​พระ​ทัย ขอ​ให้​ถ้วย​นี้​เลื่อน​พ้น​ไป​จาก​ข้า​พระ​องค์​เถิด แต่​อย่างไร​ก็​ดี​อย่า​ให้​เป็นไป​ตามใจ​ข้า​พระ​องค์ แต่​ให้​เป็นไป​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์​เถิด

น้ำพระทัยของพระบิดาได้รับชัยนะ นั่นคือพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและเสด็จลงไปในนรก พระองค์รู้สึกเศร้าใจ หลังจากที่ได้รับการลงโทษที่จำเป็นแล้ว พระคัมภีร์กล่าวว่า​​พระ​วิญญาณ​ได้​ทรง​พิสูจน์​แล้วว่าพระองค์ชอบธรรม (1 ทิโมธี 3:16) และถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ได้ถูกทำให้เป็นขึ้นมา​จาก​ความ​ตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม​ “ผู้​ทรง​ถูก​อายัด​ไว้​เพราะ​การ​ล่วง​ละเมิด​ของ​เรา และ​ได้ถูกทำให้เป็นขึ้นมา​จาก​ความ​ตาย เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม​” (โรม 4:25)

การได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมหมายถึงการพ้นผิด นั่นคือได้รับการป่าวประกาศว่าชอบธรรม พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของเราในความตายเช่นเดียวกับการเป็นตัวแทนของเราในการเป็นขึ้นมาจากความตาย เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ คุณก็สิ้นชีวิตร่วมกับพระองค์ เมื่อพระองค์ถูกฝัง คุณก็ถูกฝังไว้กับพระองค์ เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย คุณก็เป็นขึ้นมาจากคามตายร่วมกับพระองค์ในชีวิตใหม่ด้วย! ตอนนี้คุณปราศจากความบาป ซึ่งมีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ในพระสิริและความชอบธรรม คุณไม่เพียงแค่ชอบธรรม แต่ยังเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ช่างเป็นความจริงที่ดีจริงๆ!

คำอธิษฐาน

พระคำของพระเจ้าเป็นความสว่างแห่งชีวิตของข้าพระองค์ และโดยพระคำนั้นข้าพระองค์เห็นและยึดความชอบธรรมและมรดกของข้าพระองค์ในพระคริสต์ไว้ด้วยการเดินในความบริสุทธิ์และสำแดงพระสิริของพระเจ้าในทุกที่ ตอนนี้ข้าพระองค์ยืนอยู่อย่างชอบธรรมตลอดกาลในการทรงสถิตของพระเจ้าด้วยการมีอำนาจเหนือความบาปและสถานการณ์ต่างๆ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 5:8; 2 โครินธ์ 5:21


Comments are closed