พฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2018
ตัวตนที่แท้จริงของคุณ
THE REAL YOU

พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง (ยอห์น 4:24)

     เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ มนุษย์ก็เป็นวิญญาณด้วย เนื่องจากมนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายา และตามอย่างของพระเจ้า ดังนั้น ร่างกายของคุณจึงไม่ใช่คุณ มันเป็นบ้านของคุณ บ้านของวิญญาณของคุณ ตาฝ่ายร่างกายของคุณไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตนเอง แต่เป็นหน้าต่าง ซึ่งวิญญาณของคุณมองดูโลกรอบ ๆ ตัวคุณผ่านออกมา

โรม 12:1 กล่าวว่า “ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการ โดยวิญญาณจิตของท่าน” ถ้าร่างกายของคุณเป็นตัวตนแท้ ๆ ของคุณ แล้วคุณจะสามารถถวายมันให้แก่พระเจ้าได้อย่างไร? นี่ทำให้คุณรู้ว่า มีบางอย่างที่มากกว่าร่างกายของคุณ คุณเป็นสิ่งที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณ

ตัวตนที่แท้จริงของคุณ คือ บุคคลที่เปโตรเรียกว่า “คนที่ซ่อนไว้ในจิตใจ” (1 เปโตร 3:4) เขาเป็นบุคคลเดียวกับที่อัครทูตเปาโลเรียกว่า “มนุษย์ภายใน” (2 โครินธ์ 4:16) มนุษย์ภายใน คือวิญญาณมนุษย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่สามารถถูกมองเห็นได้ด้วยตาฝ่ายร่างกาย “มนุษย์ภายนอก” คือร่างกายซึ่งมีประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตัวตนที่แท้จริงของ “คุณ” คือมนุษย์ภายใน ไม่ใช่มนุษย์ภายนอก เมื่อคุณพูดก็คือมนุษย์ภายในพูดผ่านปากของคุณ

คนจำนวนมากเป็นห่วงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของพวกเขาเท่านั้น โดยไม่ได้ให้ความสนใจกับการพัฒนา และการให้การศึกษาแก่วิญญาณของพวกเขา มนุษย์ภายใน นั่นคือ วิญญาณของคุณ คือ บุคคลซึ่งพระเจ้าทรงเกี่ยวข้อง และสื่อสารด้วย ไม่ใช่ที่ร่างกาย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสื่อสารกับวิญญาณของคุณในการนำ และนำทางคุณ พระองค์สื่อสารกับคุณ ผ่านทางวิญญาณของคุณ เดินในการตระหนักรู้นี้ และดำเนินชีวิตที่สูงกว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

วิญญาณของคุณ คือ สถานที่ที่ชีวิตของพระเจ้าอาศัยอยู่ เมื่อคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ผสมกับวิญญาณของคุณ และเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณของคุณ ในความเป็นหนึ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ (1 โครินธ์ 6:17) เดี๋ยวนี้ คุณสามารถเข้าใจมากขึ้นแล้วว่า ทำไมวิญญาณของคุณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อพระเจ้า เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเรียนรู้วิธีที่จะทำงานจากวิญญาณของคุณ และวิธีที่จะทำแบบนี้ก็คือการจดจ่อที่พระวจนะของพระเจ้า และดำเนินชีวิตจากภายในสู่ภายนอก ปฏิเสธที่จะถูกกระตุ้นโดยคำสั่งของประสาทสัมผัสทางร่างกายของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับแสงสว่างของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตจากภายในสู่ภายนอก ด้วยการตระหนักรู้อย่างสมบูรณ์ถึงชีวิต และพระสิริของพระองค์ที่อยู่ในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะถูกกระตุ้นโดยประสาทสัมผัสทางร่างกายของข้าพระองค์ แต่จดจ่ออยู่ที่พระวจนะนิรันดร์ของพระองค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพระองค์ถูกเปลี่ยนแปลงจากพระสิริสู่พระสิริ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 3:3; กิจการ 13:2


Comments are closed