อาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2015

ตัดขาดจากอดีต
Disconnected From The Past

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

    เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ คุณได้ตายร่วมกับพระองค์ เมื่อพระองค์ถูกฝัง คุณก็ถูกฝังร่วมกับพระองค์ และเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมา คุณก็เป็นขึ้นมาร่วมกับพระองค์เข้าสู่ชีวิตใหม่ อดีตของคุณอยู่ที่ไม้กางเขนนั้นแล้ว และชีวิตใหม่ของคุณเริ่มต้นด้วยการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ “เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” (โรม 6:4)

ใครก็ตามที่ต้อนรับพระคริสต์แล้วก็เป็นคนใหม่ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ตัวเก่าได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แต่ตอนนี้เป็นคนที่มีชีวิตใหม่มาแทนที่ ไม่น่าแปลกที่โคโลสี 3:10 กล่าวว่า “…สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้าง ให้รู้จักพระเจ้า” ในโรม 7:6 อาจารย์เปาโล เน้นย้ำการตัดขาดจากอดีตและวิถีชีวิตเก่าของเรา กำชับให้เรารับใช้พระเจ้าด้วยวิญญาณใหม่ “แต่บัดนี้เราได้พ้นจากธรรมบัญญัติ คือได้ตายจากธรรมบัญญัติที่ได้ผูกมัดเราไว้ เพื่อเราจะได้ไม่ประพฤติตามตัวอักษรในประมวลธรรมบัญญัติเก่า แต่จะดำเนินชีวิตใหม่ตามลักษณะพระวิญญาณ”

ไม่สำคัญว่าคุณเป็นใคร และคุณประสบความสำเร็จมากเท่าใด สิ่งที่สำคัญสำหรับพระเจ้าคือการที่คุณบังเกิดใหม่ และได้กลายเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ “เพราะว่าการที่ถือพิธีเข้าสุหนัตหรือไม่ถือ ไม่เป็นของสำคัญอะไร แต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญ” (กาลาเทีย 6:15)

จนกว่ามนุษย์คนหนึ่งบังเกิดใหม่ คนนั้นก็จะยังอยู่ในความมืด เขาจะรับผลกระทบและถูกจำกัดไว้ด้วยเชื้อชาติ ประวัติการศึกษา สภาพแวดล้อม เชื้อสายทางพันธุกรรมของเขา ฯลฯ แต่เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว มีสิ่งใหม่บางอย่างเกิดขึ้น ทันทีทันใดคุณจะถูกนำเข้าสู่ระดับของพระเจ้า สิ่งต่างๆ เหล่านั้นก็จะหยุดในการมีผลกระทบต่อชีวิตของคุณ เพราะว่าตอนนี้คุณดำเนินชีวิตด้วยหลักการใหม่แห่งชีวิต คุณมีธรรมชาติของพระเจ้า และดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระองค์!

ไม่สำคัญว่าคุณจะเกิดมาพร้อมด้วยอะไร ไม่สำคัญว่าสิ่งผิดปกติที่ทวดของคุณเคยมีคืออะไร ถ้าคุณอยู่ในพระคริสต์ คุณถูกแยกออกจากทุกสิ่งที่อยู่ในอดีต ไม่มีความมืดอีกต่อไป! ไม่สำคัญว่าชีวิตทั้งชีวิตของคุณที่ผ่านมาจะแย่เพียงใด คุณอยู่ในพระคริสต์แล้ว ดังนั้นทุกสิ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่! อดีตได้ผ่านไปแล้ว คุณมีชีวิตใหม่ เดินในการตระหนักรู้นี้!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตใหม่ที่ข้าพระองค์ได้รับในพระคริสต์ ข้าพระองค์เป็นเชื้อสายใหม่ ซึ่งมีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าในวิญญาณของข้าพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จึงเป็นมากกว่าผู้พิชิต ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในการปกครองเหนือซาตานและโลกนี้ เดินในความชอบธรรม และในอิสรภาพแห่งบุตรของพระเจ้า! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 43:18-19; ยากอบ 1:18


Comments are closed