จันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2018

ตอบสนองต่อพระวจนะ…ไม่ใช่สถานการณ์
RESPOND TO THE WORD…NOT CIRCUMSTANCES

แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัว และเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ช่วยข้าพระองค์ด้วย” (มัทธิว 14:30)

     ในวันหนึ่งเปโตรและสาวกอื่นๆ กำลังนั่งเรืออยู่ในทะเล เมื่อเห็นคนกำลังเดินอยู่บนน้ำมาหาพวกเขา ด้วยความกลัวพวกเขาคิดว่าพวกเขาเห็นผี แต่เพื่อยับยั้งความกลัวของพวกเขา องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับพวกเขาว่า “ทำใจดีดีเถิด! นี่เราเอง อย่ากลัวเลย” (มัทธิว 14:27 NKJV) เพื่อให้แน่ใจเป็นสองเท่าเปโตรตอบสนองว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเป็นพระองค์แน่แล้ว ขอตรัสให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์” (มัทธิว 14:28 NKJV) พระเยซูตรัสกับเปโตรว่า “มาเถิด!”

ทันใดนั้นเปโตรก็ก้าวออกจากเรือลงไปในน้ำและเริ่มเดินน้ำเพื่อไปพบกับพระเยซู เป็นการมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่! แต่เมื่อเปโตรเดินเข้ามาหาพระเยซูลมและคลื่นก็รุนแรงขึ้น และเปโตรก็วอกแวกและเริ่มจม (มัทธิว 14:30) เขาเดินบนน้ำตราบเท่าที่ความสนใจของเขาอยู่ที่องค์จอมเจ้านาย แต่สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไปเมื่อเขาเปลี่ยนการเพ่งความสนใจไปที่สถานการณ์ที่เด่นกว่า

จงปฏิเสธที่จะอนุญาตให้สถานการณ์กำหนดชีวิตของคุณ คุณเป็นสิ่งทรงสร้างแห่งความเชื่อ และความเชื่อไม่ได้พิจารณาสถานการณ์ ความเชื่อตอบสนองต่อพระวจนะเท่านั้น ไม่ว่าการโจมตีของศัตรูจะรุนแรงขนาดไหน จงปฏิเสธที่จะกลัว เดินต่อไปในชัยชนะ จงเป็นเหมือนอับราฮัมผู้ปฏิเสธที่จะพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้ว เพราะท่านมีอายุประมาณร้อยปีแล้วและไม่คำนึงถึงครรภ์ของนางซาราห์ว่าเป็นหมัน (โรม 4:19) แต่เขาเข้มแข็งในความเชื่อ ถวายพระสิริแด่ของพระเจ้า

2 โครินธ์ 4:17-18 กล่าวว่า “เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ เราไม่ได้เอาใจใส่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์” จงให้ความคิดของคุณอยู่ที่พระวจนะเสมอ นั่นคือมองออกไปจากการท้าทาย, ความยากลำบาก และมองไปที่พระเยซูผู้ทรงเป็นพระวจนะที่มีชีวิต และพระองค์จะทรงรักษาคุณไว้ในสันติสุขที่สมบูรณ์ นั่นคือสันติสุขแห่งความเจริญรุ่งเรือง ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเพ่งมองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระวจนะนิรันดร์ของพระองค์ ฉันปฏิเสธที่จะกลัว, ถูกขัดขวาง, วอกแวก หรือได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ขัดแย้งกับการจัดเตรียมของพระวจนะของพระเจ้า ฉันทะยานขึ้นเหนือสถานการณ์และเดินในชัยชนะตลอดไป เพราะฉันดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะ! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติมอิสยาห์ 43:2; ลูกา 10:19


Comments are closed