เสาร์ ที่ 21 มกราคม 2017
ตอบสนองต่อพระคำ
Respond To The Word
“และเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่า“ข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด” เราก็เชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วย” (2 โครินธ์ 4:13)

    พระเจ้าต้องการให้เราเชื่อและดำเนินชีวิตตามพระคำของพระองค์ พระองค์ต้องการให้เราใช้พระคำ ที่จะนำพระองค์ไปและกล่าวออกมา พระองค์ไม่ได้ประทานพระคำของพระองค์ให้ท่องจำเท่านั้น พระองค์ให้พระคำของพระองค์แก่เราเพื่อที่เราจะสามารถตอบสนองต่อพระคำอย่างถูกต้อง คุณต้องเห็นด้วยกับพระคำ และกล่าวพระคำออกไป นั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดผล

ให้คิดถึงถ้อยคำของผู้เขียนพระธรรมสดุดีในสดุดี 23:1-4 “พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์” ตอนนี้เราได้เห็นดาวิดยืนยันพระคำของพระเจ้า ประกาศเป็นความเชื่อส่วนตัวของเขาบนพื้นฐานพระคำของพระเจ้า

ไม่มีความจำเป็นที่จะยึดเอาความขาดแคลน ความขาดความสามารถ หรือขาดกำลัง ไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวต่อศัตรูที่คุณเผชิญ! ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลัวสิ่งใดเลย! ยืนยันพระคำ ใช้พระคำของพระเจ้าและกล่าวออกมา! ประกาศว่า “ข้าพเจ้าได้รับการนำไปในทางแห่งความชอบธรรม ข้าพเจ้ากำลังเดินในพระสิริของพระเจ้า และทำตามลิขิตชีวิตของข้าพเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่ในพระองค์!”

อย่ากล่าวว่า “พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้าย” แต่ให้กล่าวเหมือนดาวิดว่า “ข้าพเจ้าไม่กลัวอันตรายใดๆ!” นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะมีอันตรายหรือความยากลำบากอะไร คุณมีชัยชนะเสมอ เพราะว่าผู้ที่อยู่ในคุณนั้นยิ่งใหญ่ว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:4) พระคริสต์ทรงอยู่ในคุณ (โคโลสี 1:27) และนั่นหมายความว่าพระสิริ การเติมเต็ม ความยินดี ความก้าวหน้า และพระพรจากพระเจ้าในชีวิตของคุณ

แต่คุณเห็นหรือไม่ว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าคุณเป็นคริสเตียน คุณจะต้องยืนยันในสิ่งนี้ เมื่อชีวิตดูเหมือนว่ามีความมืด และสิ่งต่างๆ ดูเหมือนเยือกเย็น อย่าหมดหวัง นำพระคำไปและกล่าวออกมา ประกาศว่า “พระคริสต์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า ดังนั้น ข้าพเจ้ามีชัยชนะเสมอ!” ไม่ว่าพระเจ้าทรงตรัสอะไรเกี่ยวกับคุณก็เพื่อประโยชน์ของคุณ และต้องได้รับการตอบสนองที่ถูกต้อง ดังนั้น ให้ตอบสนองโดยการยืนยันสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับคุณในพระคำของพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    พระคำของพระเจ้าอยู่ในปากของข้าพเจ้าคือพระดำรัสของพระเจ้า! ในขณะที่ข้าพเจ้าพูดพระคำของพระเจ้า ชีวิตของข้าพเจ้าได้รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ ทำให้ข้าพเจ้าเป็นจดหมายฝากของพระคริสต์ที่มีชีวิต คนมองเห็นและสังเกตว่าข้าพเจ้าอยู่กับพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร ข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 10:10; 2 ทิโมธี 4:2


Comments are closed