จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2017
ตอบสนองต่อพระคำ
Responding To The Word

“…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า…เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า…” (ฮีบรู 13:5-6)

    การพูดพระคำพระเจ้ากับการตอบสนองพระคำของพระเจ้าเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน หลายคนคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกัน แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ คนส่วนใหญ่ได้รับการสอนว่าจะตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าอย่างไร และหลายคนไม่รู้ว่าการพูดพระคำพระเจ้าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร

ตัวอย่างที่ดีในการพูดพระคำในการตอบสนองต่อสถานการณ์คือการเผชิญหน้ากันของพระเยซูและซาตานซึ่งได้รับการบันทึกไว้ในมัทธิว 4:1-4 (อ่านทุกข้อ) พระเยซูตอบซาตานโดยใช้พระคำและกล่าวว่า “มีพระธรรมเขียนไว้ว่า…” พระองค์กล่าวพระคำ พระองค์พูดในสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้แล้วผ่านทางโมเสสและผู้เผยพระวจนะ

ดังนั้น คุณจะพูดพระคำเมื่อไร? โดยหลักแล้วก็เมื่อซาตานโยนความคิดเข้ามาใส่คุณ และสถานการณ์เปล่งเสียงต่อสู้คุณ คุณกล่าวว่า “มีพระธรรมเขียนไว้ว่า” และกล่าวต่อไปในสิ่งที่ได้บันทึกไว้ อย่าพยายามเปลี่ยนมาใช้คำพูดของตัวเอง กล่าวตามที่เขียนไว้ในพระคำนั้น เราได้เรียนรู้จากพระเยซู พระองค์ไม่ได้พยายามที่จะใช้รูปประโยคใหม่หรือคำพูดของพระองค์เอง พระองค์ตรัสว่า “มีพระธรรมเขียนไว้ว่า” และกล่าวข้อพระคำนั้น พระองค์ไม่ได้ให้คำอธิบาย พระองค์ให้พระคำ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณจะต้องมีพระคำของพระเจ้าภายในคุณมากๆ

แล้วคุณจะตอบสนองต่อพระคำได้อย่างไร? ข้อพระคำตอนต้นแสดงให้เราเห็นว่าจะทำได้อย่างไร ก็โดยการเปล่งเสียงแห่งความเชื่อของคุณบนสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว ถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณซึ่งมาจากความเชื่อของคุณในถ้อยคำที่เฉพาะเจาะจงจากพระเจ้า คือการตอบสนองของคุณต่อพระคำนั้น นั่นคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและสถานการณ์ของคุณ

ยกตัวอย่างเช่น พระคำได้กล่าวไว้ใน 1 ยอห์น 4:4 “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” การตอบสนองของคุณควรที่จะเป็นว่า “ใช่ ฉันมาจากพระเจ้า และฉันมีชัยชนะเหนือซาตานและปัญหาในชีวิต เพราะว่าผู้ที่อยู่ภายในฉันยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้” สรรเสริญพระเจ้า! นั่นคือวิธีที่คุณจะใช้ฤทธิ์เดชแห่งพระคำในการทำให้เกิดสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้แล้วในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงแสดงให้ข้าพระองค์เห็นทางแห่งชีวิตในชัยชนะที่ต่อเนื่อง! ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่สูงกว่าความท้อใจและหลักการของโลกนี้ ในขณะที่ข้าพระองค์กล่าวพระคำและตอบสนองต่อพระคำในความเชื่อ ข้าพระองค์คงรักษาชัยชนะและการปกครองของข้าพระองค์ในพระคริสต์ไว้ ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 10:9; มัทธิว 21:13


Comments are closed