อาทิตย์ ที่ 16 มีนาคม 2014

ตอบสนองจากวิญญาณของคุณ
Respond From Your Spirit

“เพราะเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับผู้ที่เขียนไว้ว่า ข้าพเจ้าเชื่อ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด เราก็เชื่อเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจึงพูด” (2 โครินธ์ 4:13)

    โรม 10:8 บอกเราว่าถ้อยคำแห่งความรอดอยู่ใกล้คุณ แม้แต่ในปากของคุณ และในใจของคุณ นั่นคือถ้อยคำแห่งความเชื่อ ซึ่งเราได้กล่าวออกไป ข้อ 9-10 ยังเน้นย้ำถึงหัวใจ คือวิญญาณมนุษย์ เพราะว่าคุณเชื่อด้วยวิญญาณของคุณ วิญญาณของคุณเชื่อมต่อกับพระเจ้า นั่นคือเหตุผลที่ความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ความเชื่อไม่ใช่การตอบสนองของสมองหรือความคิด แต่เป็นการตอบสนองของวิญญาณมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า

ระลึกถึงการสนทนาระหว่างพระเยซูกับชายแขนลีบ พระเยซูเรียกเขาออกมาในขณะที่พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนในธรรมศาลา และตรัสว่า “…จงเหยียดมือออกเถิด…” (มัทธิว 12:13) เขาทำเช่นนั้นได้อย่างไรในเมื่อเขามีแขนที่ลีบ? อ่านส่วนที่เหลือของข้อพระคำตอนนี้ “…เขาก็เหยียดออก และมือนั้นก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่ง” สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? นั่นคือความเชื่อ ความเชื่อคืออะไร? ความเชื่อคือการตอบสนองของวิญญาณมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า ชายคนนั้นได้ยินพระเยซูในวิญญาณของเขา และกระทำตามถ้อยคำของพระองค์ จากภายใน!

ให้เข้าใจว่าถ้าเขาทำตามความคิดของเขา เขาอาจจะกล่าวว่า “พระองค์ก็รู้ว่าแขนของข้าพระองค์ลีบ ข้าพระองค์ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้” แต่วิญญาณของเขายึดเอาคำสั่งนั้นและกระทำตาม เราพบตัวอย่างคล้ายๆกันในมาระโก 2:11 ในตอนนี้พระเยซูตรัสกับชายที่เป็นง่อยว่า “…จงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิด” ชายคนนั้นได้ทำตามพระคำและได้รับการอัศจรรย์ ไม่มีทางที่เขาจะสามารถยืนขึ้นได้ถ้าเขาไม่ได้ตอบสนองจากวิญญาณของเขา

เราต้องเข้าใจว่า วิญญาณของชายคนนี้ไม่ได้เป็นง่อย แต่เป็นร่างกายของเขาซึ่งเป็นง่อย ขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่ได้เถียง แต่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระเยซูจากวิญญาณของเขา มาระโก 2:12 บอกเราว่าในขณะที่ผู้คนมองดู ชายคนนั้นยืนขึ้น หยิบเสื่อของเขา และเดินไป พวกเขาเหล่านั้นประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้า กล่าวว่า “เราไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อน!”

ข้าพเจ้าเคยเห็นผู้คนล้มลุกคลุกคลานกับความเชื่อ พยายามช่วยให้บางคนยืนขึ้น เหยียดมือของเขาออก หรือเปิดตาของเขาในขณะที่เขาไม่สามารถเปิดตาของตัวเองได้ สิ่งที่พวกเขาไม่ได้ตระหนักก็คือว่าพวกเขากำลังทำงานจากภายนอก ซึ่งไม่เป็นผลอะไร การตอบสนองจากวิญญาณของคุณ ไม่ใช่ความคิดหรือร่างกาย คือสิ่งที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ เมื่อคุณสามารถเชื่อพระคำด้วยใจของคุณและกล่าวออกมาด้วยปากของคุณ มันจะทำให้เกิดผลลัพธ์ นั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงกล่าวไว้ในมาระโก 11:23

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าละสายตาจากสิ่งที่รบกวน และปฏิบัติตามพระคำที่ไม่มีวันเสื่อมสูญของพระเจ้า โดยไม่ขึ้นกับสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็น ได้ยิน หรือรู้สึก ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีชัยและผู้มีความสำเร็จในพระเยซูคริสต์! ข้าพเจ้าเป็นในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเป็น ข้าพเจ้ามีในสิ่งที่พระองค์บอกว่าข้าพเจ้ามี และข้าพเจ้าสามารถทำในสิ่งที่พระองค์บอกว่าข้าพเจ้าสามารถทำได้ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:22-23


Comments are closed