พุธ ที่ 12 กันยายน 2018
ตราประทับแห่งความสมบูรณ์แบบของพระองค์อยู่เหนือคุณ
HIS SEAL OF PERFECTION IS ON YOU

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม”
(เอเฟซัส 2:10)

   อย่ายอมรับสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่พระวจนะพูดเกี่ยวกับคุณ ถ้าคุณมีประสบการณ์กับความอ่อนแอ, ความสงสัย, ความท้อใจ และประสบการณ์ในแง่ลบอื่น ๆ ในชีวิตของคุณ อย่ายอมรับว่าชีวิตของคุณควรมีความผิดปกติเหล่านี้ นั่นไม่ใช่ชีวิตคริสเตียน ชีวิตของคุณมีเพื่อพระสิริของพระเจ้า คุณเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า ถูกตกแต่งเพื่อความยอดเยี่ยม คุณเกิดจากพระเจ้า, ถูกสร้าง หรือ “ผลิต” โดยพระองค์เพื่อพระสิริและความงดงาม

อ่าน 1 เปโตร 2:9 และโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดี! พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” พระวจนะของพระเจ้ามีไว้เพื่อปฏิบัติ เมื่อคุณอ่านข้อพระคัมภีร์แบบนี้ คุณต้องตอบสนอง คุณป่าวประกาศว่า “ฉันเป็นมงกุฎแห่งความงดงามของสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง เป็นความสมบูรณ์แห่งการงานของพระองค์ เป็นความสมบูรณ์แบบและข้อสรุปของความงดงาม! ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยพระสิริ, ความงดงาม, สติปัญญา, ความสมบูรณ์แบบของพระเจ้า และฉันสำแดงสิ่งเหล่านี้ให้แก่โลกของฉัน!”

เข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างคุณเพื่อพระสิริของพระองค์ และไม่ใช่เพื่อความยากจน, ความเจ็บป่วย, โรคภัย หรือความล้มเหลว คุณเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ จะมีใครที่สามารถคิดว่าคุณเป็นความผิดพลาด? มันไม่สอดคล้องกัน พระเจ้าไม่ได้ทำและไม่สามารถทำสิ่งที่ผิดพลาดได้ คุณก็เช่นกัน คุณเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า หมายความว่าคุณเป็นคุณที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีและสามารถมีได้! พระคัมภีร์กล่าวว่า “เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง” (ยากอบ 1:18)

คุณเป็นอันดับแรกและสิ่งที่ดีที่สุดของทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้าง คุณยอดเยี่ยมและเป็นเอกลักษณ์ คุณสามารถเฆี่ยนยักษ์และล้มภูเขาใด ๆ ก็ได้ เพราะว่าคุณเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า พระองค์มั่นใจในความสามารถของคุณที่จะมีชัยเสมอในวิกฤตการณ์ของชีวิต เพราะว่าพระองค์รู้ว่าคุณเป็นผลงานของพระองค์ พระองค์ได้ประทับและตีตราแห่งความสมบูรณ์แบบอยู่เหนือคุณ รับรองว่ามีสุขภาพที่สมบูรณ์ คุณมีภูมิคุ้มกันต่อการโจมตีของซาตาน คุณมี “การป้องกันต่อความยากจน”! คุณปราศจากตำหนิ

ดังนั้นจงอย่าให้โอกาสกับสิ่งใด ๆ ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าในชีวิตของคุณ เพราะว่าคุณคือฝีพระหัตถ์ที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ คำสรรเสริญจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ฉันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อประกอบการดี ชีวิตของฉันได้ถูกตกแต่งและวางแผนไว้โดยพระเจ้าเพื่อสิ่งที่ยอดเยี่ยม ฉันได้รับการสร้างใหม่เข้าไปสู่สุขภาพ, ความเจริญรุ่งเรือง และชีวิตที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีป้ายฉลากของพระองค์อยู่บนฉัน เป็เครื่องหมายแห่งความสมบูรณ์แบบของพระองค์ เป็นการยืนยันว่าฉันสมบูรณ์ทั้งในวิญญาณ, จิตใจ และร่างกาย! ฉันสมบูรณ์ในพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:เอเฟซัส 2:10; สดุดี 139:14


Comments are closed