พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2017
ตระหนักว่าพระองค์ทรงสถิตภายในคุณ
Be Conscious That He Lives In You
“คือความล้ำลึกที่ซ่อนไว้หลายยุคและหลายชั่วอายุคน ซึ่งเวลานี้โปรดให้ปรากฏแก่พวกธรรมิกชนของพระองค์แล้ว พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่า ความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาติ นั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:26-27)

     ใน 1 โครินธ์ 3:16 พระคำกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน?” ตอนนี้ เปาโลไม่ได้กำลังกล่าวถึงจินตนาการณ์ หรือนิทาน แต่เป็นความจริง คุณเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในคุณ พระวิญญาณผู้ทรงยิ่งใหญ่นี้ที่สถิตภายในคุณทรงเป็นผู้ใด?

ในพระคัมภีร์เดิม อิสยาห์ได้กล่าวถึงพระองค์ว่าเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้า “พระองค์ทุกข์พระทัยในความทุกข์ทั้งหมดของเขา แล้วทูตสวรรค์ที่อยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ช่วยพวกเขาให้รอด พระองค์ทรงไถ่เขาด้วยความรักและความสงสารของพระองค์ พระองค์ทรงยกพวกเขาขึ้นและหอบเขาไปตลอดกาลก่อน” (อิสยาห์ 63:9) คำว่า “ทูตสวรรค์” มีความหมายว่า “ผู้ส่งข่าว” ดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นผู้ส่งสารแห่งการสถิตอยู่และพระพรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ที่นำการสถิตอยู่ของพระเจ้าไปยังที่ต่างๆ พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สถิตอยู่ที่บัลลังก์ของพระองค์ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำการสถิตอยู่ของพระองค์และฤทธิ์เดชของพระองค์ไปในที่ซึ่งพระเจ้าต้องการให้ไป

คิดถึงความจริงว่าผู้ทรงเป็นนิรันดร์กาลได้สถิตอยู่ภายในคุณ! นั่นหมายความว่าไม่มีความพ่ายแพ้ ความกังวลใจ ความขาดแคลน ความล้มเหลว แต่มีเพียงความยอดเยี่ยมและพระสิริตลอดไป! เราได้อ่านในข้อพระคำตอนต้นว่า “พระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี” พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตภายในคุณหมายถึงพระสิริ ความยอดเยี่ยม กำลัง ชัยชนะ ความยินดี สันติสุข และความรุ่งเรืองในชีวิตของคุณ

ตอนนี้ที่คุณได้ทราบถึงความจริงนี้แล้ว ให้ยืนยันในความจริงนี้อยู่เสมอ เพราะว่าฤทธิ์เดชของพระคำพระเจ้าทำงานผ่านทางความรู้และการกล่าวออกมา จนกว่าคุณจะดำเนินชีวิตโดยความตระหนักรู้ว่าพระคริสต์ทรงสถิตภายในคุณ คุณจะมีชีวิตธรรมดาเท่านั้น! พระคริสต์ทรงสถิตภายในคุณ พระองค์สถิตในวิญญาณของคุณ ในจิตใจ และในร่างกายของคุณ พระองค์ทรงสถิตในทุกส่วนของคุณ ในทุกกระดูกในร่างกายของคุณ พระองค์ทรงเป็นชีวิตของคุณทั้งหมด!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระเจ้าได้ทำให้ข้าพเจ้าเป็นศูนย์กลางการทำงานของพระองค์ ดังนั้นข้าพเจ้าไม่ธรรมดา ข้าพเจ้าเป็นภาชนะของพระเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าสามารถทำได้ทุกสิ่ง พระคริสต์ภายในข้าพเจ้าหมายถึงพระสิริ ความยอดเยี่ยม และพระพรที่สูงส่งในชีวิตของข้าพเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:11; ยอห์น 14:17


Comments are closed