พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2018
ตระหนักรู้ถึงการจัดเตรียม และความอุดมสมบูรณ์
BE SUPPLY AND ABUNDANCE CONSCIOUS

“และพระเจ้าทรงสามารถทำให้พระคุณทุกอย่าง (ความโปรดปราน และพระพรฝ่ายโลกทุกประการ) มาถึงท่านอย่างอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ในทุกสถานการณ์ [เป็นเจ้าของอย่างเพียงพอ จนไม่ต้องการความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุน ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่าง และสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล]” (2 โครินธ์ 9:8)

     ในฐานะที่เป็นคริสเตียน อย่าพูดประโยคอย่างนี้ “สถานการณ์ยากลำบาก ฉันต้องควบคุม ถ้าฉันให้ หรือใช้จ่ายมาก ฉันจะไม่มีอะไรเหลือเลย” การมีความคิดแบบนี้ คือ การทำให้ตัวคุณเองอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบ อย่าพูดถึงความขาดแคลน เพราะว่าคุณเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม และทุกสิ่งเป็นของคุณในพระคริสต์ “และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือ เป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29)

พระเจ้าต้องการให้คุณดำเนินชีวิตในการตระหนักรู้ในฝ่ายวิญญาณในระดับที่สูงกว่า ในระดับที่ตาฝ่ายวิญญาณของคุณเปิดออกที่จะเห็นทั้งโลกนี้เป็นของคุณ เมื่อคุณพัฒนาตัวเองในการตระหนักรู้ในพระวจนะของพระเจ้า คุณจะรับรู้ว่า พระองค์ได้ทรงประทานทุกสิ่งให้แก่คุณแล้ว ทั้งสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิต และการดำเนินตามทางของพระเจ้า จงอ้างสิทธ์ถึงการครอบครองของคุณ โดยการเดินในความสว่างแห่งพระวจนะของพระองค์

เดินในการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่พระวจนะได้กล่าวถึงเกี่ยวกับสิทธิแห่งแผ่นดินของพระเจ้า, สิทธิพิเศษ และการครอบครองในพระเยซูคริสต์ ป่าวประกาศว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของฉัน ดังนั้น ฉันปฏิเสธที่จะขาดแคลน ประตูแห่งโอกาสถูกเปิดไว้สำหรับฉัน ฉันได้รับการอวยพร และความจำเป็นทุกอย่างของฉันได้รับการจัดเตรียมไว้ อย่างอุดมสมบูรณ์ ตามความมั่งคั่งแห่งพระสิริของพระเจ้า โดยพระเยซูคริสต์”

น้ำพระทัยของพระเจ้า และความแน่นอนของชีวิตแห่งความอุดมสมบูรณ์ ที่พระองค์ได้ทรงเรียกให้คุณเข้าไปนั้นได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้น พระองค์ต้องการให้พระคุณทุกอย่าง – ความโปรดปราน และพระพร ฝ่ายโลกทุกประการ – มาถึงคุณอย่างอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ในทุกสถานการณ์ เป็นเจ้าของอย่างเพียงพอจนไม่ต้องการความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุน ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่าง และสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล

จงเชื่อ จงยืนยัน และจงตระหนักรู้ว่า ชีวิตของคุณในพระคริสต์ คือ ชีวิตแห่งการจัดเตรียม และความอุดมสมบูรณ์ ที่ไม่มีขีดจำกัด จงเรียนรู้ถึงสิ่งที่พระวจนะได้กล่าวไว้เกี่ยวกับแผนการทางการเงินของพระเจ้าที่มีต่อลูกๆของพระองค์ นั่นคือ เกี่ยวกับเรื่องสิบลด และการถวาย, การหว่าน และการเก็บเกี่ยว, การให้ และการรับ ทำสิ่งเหล่านี้ และเห็นพระพรของพระเจ้าเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงของฉัน ดังนั้น ฉันจะไม่ขัดสน! ฉันกำลังเดินในแสงสว่างแห่งความเจริญรุ่งเรืองของฉัน ฉันได้เข้าถึงความมั่งคั่งที่เหลือพรรณนา! การขาดแคลน และความขัดสนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉัน เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของฉันในพระเยซูคริสต์!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 9:8; ฟิลิปปี 4:19


Comments are closed