อาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

ตระหนักถึงความสามารถของคุณในพระคริต์
BE CONSCIOUS OF YOUR ABILITY IN CHRIST

มิใช่เราจะคิดถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า (2 โครินธ์ 3:5)

     2 โครินธ์ 4:7 กล่าวว่า “แต่ว่าเรามีทรัพย์สมบัตินี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” ฤทธิ์อำนาจที่ทำงานในตัวคุณเป็นของพระเจ้า มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับร่างกายที่อุดมสมบูรณ์หรือความฉลาดตามธรรมชาติที่คุณมีอยู่ เหตุผลที่คุณสามารถทำอะไรก็ได้, เป็นอะไรก็ได้ และเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งที่คุณทำ ก็คือคุณเพียงพอในความพอเพียงของพระคริสต์ พระองค์เป็นฤทธิ์อำนาจที่ทำงานอยู่ในคุณ ฟิลิปปี 2:13 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์”

ดังนั้นเมื่องานถูกมอบหมายให้แก่คุณ อย่าพูดว่า “ฉันไม่แน่ใจว่าฉันสามารถทำสิ่งนี้ได้” แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่มีพรสวรรค์ตามธรรมชาติ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณสามารถทำทุกสิ่งได้! จงตระหนักถึงความเป็นจริงนี้ จงป่าวประกาศอยู่เสมอว่า “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” พระคริสต์ในตัวคุณคือพลังแห่งความสำเร็จของคุณในความพยายามทุกอย่าง และความมั่นใจในชัยชนะของคุณต่อหน้าความยากลำบาก

พระคริสต์ในคุณทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง! การทรงสถิตของพระองค์ในตัวคุณทำให้คุณเหนือธรรมชาติ พระองค์เสริมกำลังให้กับคุณด้วยพลังภายในมนุษย์ภายในของคุณ นั่นหมายความว่าไม่มีความอ่อนแอในชีวิตของคุณอีกต่อไป ก่อนที่คุณจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณอาจอ่อนแอและขี้กลัว, ท้อใจแท้ได้ง่าย แต่ตอนนี้คุณกำลังหันออกมาจากข้างในด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า! คุณกล้าและกล้าหาญ, ไม่หวาดหวั่นด้วยความเชื่อ ด้วยฤทธิ์อำนาจเหนือวิกฤต

จงตระหนักว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว 1 ยอห์น 4: 4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” ไม่ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับความท้าทายใด ๆ ในชีวิต คุณสามารถเคี้ยวพวกมันได้ นั่นคือคุณมีความสามารถของพระคริสต์ที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ต่อต้านคุณและชนะ เมื่อคุณเผชิญหน้ากับความท้าทาย คุณจะไม่พึ่งพาหรือโอ้อวดในความสามารถของมนุษย์ แต่ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ในตัวคุณ

ตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะทุกวัน และทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงประทานความสามารถในพระคริสต์ให้แก่คุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ความพอเพียงของฉันมาจากพระเจ้า ผู้ทรงประทานความสามารถอย่างมากมายและทักษะที่ลึกลับเพื่อทำให้ฉันเหมาะสมกับงานทุกอย่าง พระองค์เป็นผู้ทำงานในฉันทั้งให้ปรารถนาและทำสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัย ดังนั้นฉันจึงสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังฉัน!

ศึกษาเพิ่มเติมเอเฟซัส 3:20; กาลาเทีย 2:20


Comments are closed