พฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2015

ตระหนักถึงความรักของพระองค์
Be Conscious Of His Love

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

    ความรักคือคุณค่าที่สำคัญของคนๆ หนึ่งที่ให้ความรู้สึกกับคุณในความสำคัญของคนๆ นั้น ดังนั้นที่พระเจ้าทรงรักคุณจึงหมายความว่าคุณเป็นคนพิเศษและมีคุณค่ากับพระองค์ ถ้าสิ่งนี้เป็นความจริง นั่นก็แสดงว่าชีวิตของคุณมีความหมาย คุณไม่ได้ดำเนินชีวิตเพื่อความว่างเปล่า พระเจ้าไม่ได้สร้างคุณเพื่อให้เป็นคนที่ล้มเหลว แต่ให้เป็นศีรษะเหนือทุกสิ่ง เดี๋ยวนี้คุณสามารถเดินในอิสรภาพและความมั่นใจอย่างเต็มที่ในความรักของพระองค์ รู้ว่าคุณอยู่สูงเหนือการลงโทษ (โรม 8:1)

การตระหนักถึงความรักของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ และให้ความคิดที่พิเศษแก่คุณ คิดถึงชายที่ชื่อว่าดาวิด ผู้ที่มีความเข้าใจที่พิเศษถึงความรักของพระเจ้า ความเข้าใจในความรักของพระบิดาของเขาทำให้เขาคิดต่างออกไป ในสดุดี 23:1 เขากล่าวว่า “พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน” สิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวก็ทำให้เรารู้ว่าดาวิดคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระเจ้า เหตุผลอะไรที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ และชีวิตของเขาจึงมีชัยชนะ! เขารู้ว่าเขามีคุณค่าต่อพระเจ้า และจึงสรุปได้ว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนสิ่งใดในชีวิตของข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงรักข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้า!”

จงใช้เวลาในการใคร่ครวญถึงความรักของพระเจ้าอยู่เสมอ คิดเกี่ยวกับพระคุณและความเมตตาของพระองค์ และความจริงที่ว่าถ้าคุณเป็นเพียงคนเดียวในโลกนี้ พระเยซูก็จะยังยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อคุณ นั่นแสดงให้เห็นคุณค่าของคุณที่มีต่อพระเจ้า กล้าที่จะเชื่อในสิ่งนี้ และให้สิ่งนี้จมลึกลงในความคิดของคุณ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณตลอดไป และจะให้ความมั่นใจใหม่แก่คุณ

พระเจ้าทรงรักคุณอย่างที่คุณเป็น คุณไม่จำเป็นต้อง “ทำงาน” หรือทำให้พระองค์ประทับใจเพื่อที่จะได้รับความรักของพระองค์ เพราะว่าคุณไม่สามารถได้รับความรักของพระองค์โดยการกระทำของคุณเองได้ แต่โดยพระคุณเท่านั้น พระองค์ทรงเลือกที่จะรักคุณ สิ่งที่คุณต้องทำทั้งหมดคือรับเอาความรักของพระองค์ ง่ายเหมือนกับที่ความรักได้มาถึงคุณ และตระหนักถึงความรักของพระองค์ที่มีสำหรับคุณอยู่ทุกเวลา แม้ในเวลานี้ ยกมือของคุณต่อพระองค์แล้วกล่าวว่า “ขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงรักข้าพระองค์อย่างมาก!”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ และพระคุณของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเทลงมาให้ข้าพระองค์อย่างมากมาย! ความยินดีของพระองค์เต็มล้นในใจของข้าพระองค์ และชีวิตของข้าพระองค์เป็นการสำแดงถึงการนมัสการและพระสิริของพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ได้รับความรักของพระองค์ และสำแดงความรักนั้นให้แก่โลกของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:7-10, 1 ยอห์น 4:16


Comments are closed