จันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2015

ดำเนินในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
Living In The Supernatural

“พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา เพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรม ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์” (2 เปโตร 1:4)

    ในพระเยซูคริสต์ เรามีชีวิตที่สูงกว่า เป็นชีวิตแห่งพระสิริ ความดี และความยอดเยี่ยม เป็นประสบการณ์ประจำวันของการอัศจรรย์ และเดินในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ พระเยซูได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้ เมื่อพระองค์ทรงดำเนินในโลกนี้ พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์และเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ พระองค์สำแดงชีวิตของพระเจ้า และความเหนือธรรมชาติในทุกวันที่พระองค์ดำเนินอยู่

ในฐานะคริสต์เราเป็นผู้รับส่วนในสภาพพระเจ้าของพระองค์ (2 เปโตร 1:4) พระองค์ทรงเป็นอย่างไร เราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17) ดังนั้นเหมือนเช่นพระองค์ เราถูกเรียกให้มีชีวิตในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปาโลกล่าวไว้ในโคโลสี 1:29 “เพื่อเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงตรากตรำทำงานด้วยความอุตสาหะ เข้มแข็งด้วยพลังที่พระองค์ทรงดลใจข้าพเจ้าอยู่” มีความสามารถที่ทำงานอยู่ภายในคุณ และความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติ! นั่นหมายความว่าความสามารถทางร่างกายของคุณไม่สามารถกำหนดสิ่งที่คุณสามารถทำได้อีกต่อไป ไม่มีข้อจำกัดสำหรับคุณอีกต่อไป!

นึกถึงแซมสันที่เอาชนะทหารหนึ่งพันคนด้วยกระดูกขากรรไกรของลา พระวิญญาณของพระเจ้ามาบนเขา และเขาสามารถทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติ สำหรับเรานั้นดียิ่งกว่าเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในเรา นั่นหมายความว่าความสามารถเรามีไม่จำกัด! พระคัมภีร์กล่าวว่า “มิใช่เราจะคิดถือว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า” (2 โครินธ์ 3:5) ความสามารถที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้านั้นทำงานภายในคุณเพื่อทำให้คุณสามารถเกิดผลที่มนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้

ฉวยโอกาสในความสามารถของพระเจ้าที่ทำงานภายในคุณ 2 โครินธ์ 4:7 กล่าวว่า “แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” เราไม่มีข้ออ้างในการดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะทุกวัน! พระเยซูได้ทำทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราในการดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติทุกวันแล้ว!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ชนะตลอดไป! วิญญาณ จิตใจ และร่างกายของข้าพระองค์อยู่ภายใต้การปกครองแห่งพระคำของพระองค์ และภายในอิทธิพลของพระวิญญาณของพระองค์! ความชอบธรรมของพระองค์ได้รับการเปิดเผยผ่านทางข้าพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์สำแดงชีวิตของพระคริสต์ ครอบครองและปกครองเหนือทุกสถานการณ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:17; 1 เปโตร 2:9


Comments are closed