จันทร์ ที่ 21 กันยายน 2015

ดำเนินในความเชื่อ
Continue In Faith

“โอ ชาวกาลาเทียคนเขลา ใครสะกดดวงจิตของท่านให้เห็นผิดไปได้ ทั้งๆ ที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้ว ข้าพเจ้าใคร่รู้ข้อเดียวจากท่านว่า ท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือ หรือได้รับโดยการฟังด้วยความเชื่อ ท่านเขลาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือ เมื่อท่านเริ่มต้นมาด้วยพระวิญญาณแล้ว บัดนี้ท่านจะจบลงด้วยเนื้อหนังหรือ” (กาลาเทีย 3:1-3)

    เมื่อคุณศึกษาพระธรรมกาลาเทียทั้งเล่ม คุณจะเข้าใจได้ว่าทำไมเปาโลจึงกล่าวเช่นนั้นในข้อพระคำตอนต้น ตำหนิคริสเตียนชาวกาลิลี พวกเขาได้ห่างออกไปจากข้อความแห่งข่าวประเสริฐ พระคำแห่งความเชื่อ ซึ่งพวกเขาได้รับ ครูสอนศาสนาเทียมเท็จได้มาสอนพวกเขาให้เชื่อฟังพระบัญญัติเพื่อที่จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ ผลก็คือ ความเชื่อของพวกเขาเริ่มสั่นคลอน เปาโลประณามการหลงออกจากข่าวประเสริฐ โดยถามพวกเขาว่า “…เมื่อท่านเริ่มต้นมาด้วยพระวิญญาณแล้ว บัดนี้ท่านจะจบลงด้วยเนื้อหนังหรือ”

เปาโลต้องการให้พวกเขาจดจำถึงการที่พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธ์ ไม่ใช่ผ่านการเชื่อฟังพระบัญญัติ แต่โดยความเชื่อ ความรอดที่พวกเขาได้รับนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยผ่านการรักษาพระบัญญัติ “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” (เอเฟซัส 2:8-9) ความชอบธรรมของคุณ และการดำเนินอย่างถูกต้องต่อพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นผลมาจากการดีของคุณ แต่มาโดยความเชื่อในพระคริสต์ ในผลที่พระองค์ได้กระทำ

กาลาเทีย 2:16 กล่าวว่า “ก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้ โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่โดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์เท่านั้น ถึงเราเองก็มีใจศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เพื่อจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยศรัทธาในพระคริสต์ ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ เพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้น ไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนชอบธรรมได้เลย” ผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อนั้น ไม่ได้พึ่งพากิจการของธรรมบัญญัติ แต่บนความเชื่อในพระเจ้าที่ได้ชำระคนอธรรม (โรม 4:5)

โดยความเชื่อคุณได้รับชีวิตนิรันดร์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในคุณ โดยความเชื่อความชอบธรรมของพระเจ้าถูกใส่ไว้ในวิญญาณของคุณ ดังนั้นจงดำเนินในความเชื่อ วางรากฐานและปักหลักลง และปฏิเสธที่จะเคลื่อนออกจากความหวังแห่งข่าวประเสริฐที่คุณได้ยิน (โคโลสี 1:23)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความชอบธรรมที่ข้าพระองค์ได้รับ ความชอบธรรมโดยความเชื่อของพระเยซูคริสต์ ที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ด้วยความมั่นใจโดยปราศจากความกลัว ความรู้สึกผิด หรือการกล่าวโทษ ข้าพระองค์ไม่วางใจในเนื้อหนัง เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชำระข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 6:63; ฟีลิปปี 3:3


Comments are closed