พุธ ที่ 20 สิงหาคม 201410

ดำเนินต่อไปในความเชื่อ
Continue In Faith

“โอ ชาวกาลาเทียคนเขลา ใครสะกดดวงจิตของท่านให้เห็นผิดไปได้ ทั้งๆ ที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้ว ข้าพเจ้าใคร่รู้ข้อเดียวจากท่านว่า ท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือ หรือได้รับโดยการฟังด้วยความเชื่อ ท่านเขลาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือ เมื่อท่านเริ่มต้นมาด้วยพระวิญญาณแล้ว บัดนี้ท่านจะจบลงด้วยเนื้อหนังหรือ” (กาลาเทีย 3:1-3)

    ในขณะที่คุณศึกษาพระธรรมกาลาเทียทั้งเล่ม คุณจะเข้าใจว่าทำไมเปาโลจึงกล่าวข้อความตอนต้น ตำหนิคริสเตียนในเมืองกาลาเทีย พวกเขาได้ห่างจากข่าวประเสริฐ พระคำแห่งความเชื่อที่พวกเขาได้รับ ครูสอนเทียมเท็จได้สอนพวกเขาให้เชื่อฟังพระบัญญัติเพื่อให้ได้รับการชำระ ผลก็คือความเชื่อของเขาเริ่มหวั่นไหว หันเหออกจากข้อความแห่งความเชื่อ เปาโลถามพวกเขาว่า “…เมื่อท่านเริ่มต้นมาด้วยพระวิญญาณแล้ว บัดนี้ท่านจะจบลงด้วยเนื้อหนังหรือ”

เปาโลต้องการให้พวกเขาจดจำถึงการที่พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่เพียงพอที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติ แต่โดยความเชื่อ ความรอดที่พวกเขาได้รับนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำตามพระบัญญัติ “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้” (เอเฟซัส 2:8) ความชอบธรรมของคุณและตำแหน่งที่ถูกต้องของคุณกับพระเจ้านั้นไม่ใช่ผลจากการดีที่คุณทำ แต่โดยความเชื่อในพระคริสต์ ผลจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำ

กาลาเทีย 2:16 กล่าวว่า “ก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้ โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่โดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์เท่านั้น ถึงเราเองก็มีใจศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เพื่อจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยศรัทธาในพระคริสต์ ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ เพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้น ไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนชอบธรรมได้เลย” ความชอบธรรมโดยความเชื่อ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำตามพระบัญญัติ แต่บนความเชื่อในพระเจ้าที่ชำระคนบาป (โรม 4:5)

โดยความเชื่อ คุณได้รับชีวิตนิรันดร์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในคุณ โดยความเชื่อความชอบธรรมของพระเจ้าได้ถูกใส่ไว้ในวิญญาณของคุณ ดังนั้นจงดำเนินในความเชื่อ ยืนอย่างมั่นคงและไม่หวั่นไหว และปฏิเสธที่จะเคลื่อนออกจากความหวังและพระกิตติคุณ ซึ่งคุณได้ยิน (โคโลสี 1:23)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความชอบธรรมที่ข้าพระองค์ได้รับ ความชอบธรรมซึ่งมาโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ได้ยืนอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์อย่างมั่นใจโดยปราศจากความกลัว ด้อยคุณค่า ความรู้สึกผิด หรือการกล่าวโทษ ข้าพระองค์ไม่มีความมั่นใจในเนื้อหนังเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชำระข้าพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 6:63; ฟิลิปปี 3:3


Comments are closed